Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Funcionament general de l'impost

En l'aplicació de l'impost pels empresaris o professionals es poden distingir dos aspectes:

  1. Per les seves vendes o prestacions de serveis, repercuteixen als adquirents o destinataris les quotes del IVA que corresponguin, amb obligació d'ingressar-les al Tresor.

  2. Per les seves adquisicions, suporten quotes que tenen dret a deduir en les seves autoliquidacions periòdiques.En cada liquidació, es declara el IVA repercutit als clients, restant d'aquest el suportat en les compres i adquisicions als proveïdors, podent ser el resultat tant positiu com a negatiu.

Si el resultat és positiu, s'ha d'ingressar al Tresor.Si és negatiu, amb caràcter general, es compensa en les autoliquidacions següents.Només si al final de l'exercici, en l'última declaració presentada, el resultat és negatiu o si es tracta de subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual, en qualsevol declaració, es pot optar per sol·licitar la devolució o bé compensar el saldo negatiu en les liquidacions següents.

Exemple:

En aquest exemple es posa de manifest el funcionament de l'impost.Es tracta d'un producte industrial la cadena de producció del qual s'inicia amb la venda de matèries primeres per a la seva transformació i que acaba amb la venda al consumidor final.Per simplificar, se suposa que l'empresari que ven les matèries primeres no ha suportat IVA.El tipus aplicat és l'actual vigent del 21%.

Total 105
Cadena de produccióPreu sense impostIVA repercutit
(21%)
Preu de vendaIVA suportatIVA a ingressar
Matèries primeres 100 21 121 0 21 - 0 = 21
Transformació 200 42 242 21 42 - 21 = 21
Majorista 400 84 484 42 84 - 42 = 42
Venda per detallista 500 105 605 84 105 - 84 = 21

Cadascun dels empresaris ha suportat l'impost que li ha estat repercutit pel seu proveïdor, sent aquesta quota la quantitat que poden deduir en presentar les seves corresponents autoliquidacions del IVA.

La repercussió final, és a dir, l'impost pagat pel consumidor final en concepte de IVA, ha estat 105 euros, que prové de multiplicar el preu final del producte, 500 euros, pel tipus impositiu del 21%.Aquest impost ha estat ingressat en la Hisenda Pública a poc a poc per cada empresari o professional en funció del valor afegit al bé o servei en la seva concreta fase de producció i distribució.

L'impost el paga finalment el consumidor final dels béns, però els qui l'ingressen al Tresor són els empresaris o professionals que presten els serveis o lliuren els béns.