Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lliuraments de béns i prestacions de serveis exemptes relacionades amb operacions exteriors i assimilades

El fonamental en aquestes exempcions és que la seva realització atribueix el dret a deduir el IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis que s'afecten a aquestes activitats.

Les exempcions relacionades amb operacions exteriors i assimilades són:

 1. Exempcions en les exportacions de béns

  Entre les exempcions recollides per la Llei destaquen les corresponents als lliuraments de béns expedits o transportats fora de la Comunitat Europea pel transmitent o l'adquirent no establert al territori d'aplicació de l'impost o per un tercer que actuï per compte i nom dels dos anteriors i els transports directament relacionats amb les exportacions de béns fora de la Comunitat.

 2. Exempcions en les operacions assimilades a les exportacions

  Entre elles, es pot citar el transport de viatgers per via marítima o aèria sempre que procedeixi o la destinació sigui un port o aeroport situat fora de la Península o Illes Balears.S'entenen inclosos en aquest apartat els transports per via aèria emparats per un únic títol de transport que inclogui vols de connexió aèria.Igualment, s'inclouen aquí certes operacions relacionades amb vaixells i aeronaus, així com les exempcions aplicables en el marc de les relacions diplomàtiques i consulars.

 3. Exempcions relatives a les zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits

 4. Exempcions relatives a règims duaners i fiscals

 5. Exempcions en els lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre de la Unió Europea

  Aquesta exempció és la contrapartida de l'adquisició intracomunitària de béns.Per declarar subjecta com a adquisició intracomunitària de béns la compra al país de destinació dels béns, s'ha de declarar exempta al país d'origen dels béns la venda perquè no es produeixi una doble tributació.Per aquesta raó estan exemptes del IVA espanyol els següents lliuraments de béns:

  1. Els lliuraments de béns expedits o transportats, pel venedor o adquirent al territori d'un altre Estat membre, sempre que l'adquirent sigui un empresari o professional o una persona jurídica que no actuï com a tal, que disposi d'un número d'identificació a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit assignat per un Estat membre diferent d'Espanya, que hagi comunicat l'esmentat número d'identificació fiscal al venedor.Es recorda que l'obligació de comunicar el número d'identificació fiscal al venedor opera des d'1 de març de 2020.

   Aquesta exempció quedarà condicionada que el venedor hagi inclòs les esmentades operacions en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

   L'exempció no s'aplicarà als lliuraments de béns efectuats per a aquells empresaris o persones jurídiques les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguin subjectes a l'Impost en l'Estat membre de destinació.

   Tampoc no s'aplicarà aquesta exempció als lliuraments de béns acollits al règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  2. Els lliuraments de mitjans de transport nous, destinats a un altre Estat membre, en tot cas, quan els adquirents en destinació siguin particulars o persones les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estan subjectes.Aquest tipus de lliuraments es gravaran sempre en l'Estat membre de destinació.

  3. Les transferències de béns a què resultaria aplicable l'exempció a què s'ha fet referència en el punt 1 anterior, si el destinatari fos un altre empresari o professional.

  4. Els lliuraments de béns efectuats en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.

Prova del transport

El transport dels béns a l'Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol medi de prova admès en dret i, en particular, quedarà acreditat mitjançant els següents elements de prova:

 1. Quan el venedor indica que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en el seu nom i:

  1. Es troba en possessió d'almenys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Carta o document CMR firmats
   • Coneixement d'embarcament
   • Factura de noli aeri
   • Factura del transportista dels béns
  2. Es troba en possessió d'un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Pòlissa d'assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament del mateix.

   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació.

   • Rebut estès per un dipositari en l'Estat membre de destinació que confirmi l'emmagatzemament dels béns en aquest Estat membre.

 2. Quan el venedor està en possessió d'una declaració escrita de l'adquirent que certifiqui que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en el seu nom, esmentant l'Estat membre de destinació de les mercaderies i:

  1. Es troba en possessió d'almenys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Carta o document CMR firmats
   • Coneixement d'embarcament
   • Factura de noli aeri
   • Factura del transportista dels béns
  2. Es troba en possessió d'un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Pòlissa d'assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament del mateix.

   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació.

   • Rebut estès per un dipositari en l'Estat membre de destinació que confirmi l'emmagatzemament dels béns en aquest Estat membre.