Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

C) Concepte d'importacions de béns

Estan subjectes al IVA les importacions, qualsevol que sigui el final a què es destinin i la condició de l'importador.

Tenen la consideració d'importació:

  1. L'entrada a l'interior del país d'un bé que no compleix les condicions dels arts.9 i 10 del Tractat constitutiu de la CEE (avui, articles 23 i 24 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea) o, si es tracta d'un ben comprès en l'àmbit d'aplicació del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del carbó i de l'acer, que no estigui en lliure pràctica.

  2. L'entrada a l'interior del país d'un bé procedent d'un territori tercer, diferent dels béns a què es refereix el número anterior.

No obstant això, quan algun d'aquests béns es col·loqui (complint la legislació) des de la seva entrada al territori d'aplicació de l'impost en una zona franca o dipòsit franc i altres dipòsits o es vinculi a un règim duaner i fiscal (a excepció del règim de dipòsit diferent del duaner), la importació es produirà quan el bé surti d'aquestes àrees o abandoni els règims assenyalats tret que siguin objecte d'una exportació o d'un lliurament intracomunitari exempt.

Reben el tractament de les importacions com operacions assimilades a aquestes:

  1. Els vaixells que haguessin obtingut l'exempció del IVA per afectació a la navegació marítima internacional o al salvament, a l'assistència marítima o a la pesca costanera i incompleixin els requisits exigits en relació amb l'exempció. 

  2. Les aeronaus que haguessin obtingut l'exempció del IVA per la dedicació essencial a la navegació aèria internacional i incompleixin els requisits exigits en relació amb l'exempció.

  3. Les adquisicions realitzades al territori d'aplicació de l'impost dels béns el lliurament del qual, adquisició intracomunitària o importació prèvies s'haurien beneficiat de l'exempció del IVA per règim diplomàtic o consular o organismes internacionals.Aquesta exempció no s'aplica si els béns es transporten immediatament fora de la Comunitat.

  4. Les sortides de zona franca, dipòsit franc i altres dipòsits o l'abandonament dels règims duaners o fiscals dels béns el lliurament del qual o adquisició intracomunitària per ser introduïts en ells s'hauria beneficiat de l'exempció, o haurien estat objecte de lliuraments o prestacions de serveis exemptes.En aquests casos, tampoc no es considerarà operació assimilada a les importacions la sortida d'aquestes àrees o l'abandonament d'algun dels règims assenyalats quan els béns siguin objecte d'una exportació o d'un lliurament intracomunitari exempt.