Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Règim simplificat aplicat a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals

Estan incloses en el règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit les següents activitats:

  • Ramaderia independent.

  • Serveis de cria, guarda i engreix de guanyat.

  • Altres treballs, serveis i activitats accessòries prestades per agricultors, ramaders i titulars d'explotacions forestals que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAGP).

  • Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles i forestals desenvolupades en règim de parceria.

  • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals.

Aquestes activitats quedaran excloses del règim simplificat quan es donin les següents circumstàncies:

  • Que la suma d'ingressos d'aquestes activitats, més les agrícoles, ramaderes i forestals que estiguin en el REAGP, superi els 250.000 euros, sense incloure subvencions corrents o de capital, ni indemnitzacions, així com tampoc l'IVA ni si escau, el recàrrec d'equivalència. En aquest cas, la quota de l'IVA es calcularà segons el règim general.

  • En el cas de les activitats «Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors i/o ramaders que estiguin exclosos o no inclosos en el REAGP», i «Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals que estiguin exclosos o no inclosos en el REAGP» quedaran excloses d'aquest règim si el conjunt d'ingressos imputable a elles resulta superior al corresponent a les activitats agrícoles i/o ramaderes o forestals.

Així mateix, els són aplicables les altres causes d'exclusió exposades anteriorment (veure àmbit d'aplicació i renúncia al règim).

Càlcul de la quota derivada del règim simplificat en les activitats agrícoles, ramaderes i forestals

Per al càlcul de la quota meritada per operacions corrents, en el supòsit d'activitats en què es realitzi l'entrega de productes naturals o els treballs, serveis i activitats accessoris, es multiplicarà el volum total d'ingressos, excloses les subvencions, les indemnitzacions, així com l'IVA i, si escau, el recàrrec d'equivalència que greu l'operació, per l'«índex de quota meritada per operacions corrents» que correspongui a l'activitat desenvolupada.

En cas que l'activitat sigui de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, el volum total d'ingressos se substituirà pel valor dels productes naturals utilitzats en el procés, a preu de mercat. La imputació de la quota meritada per operacions corrents en aquestes activitats es produirà en el moment en què els productes naturals siguin incorporats als esmentats processos d'elaboració, transformació o manufactura. Així mateix, l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, estableix certes peculiaritats quant als productes sotmesos a aquests processos amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 i que són objecte d'entrega a partir de l'1 de gener de 2021, així com també en el supòsit d'entregues efectuades en règim de dipòsit diferent dels duaners.

Respecte a la deducció de les quotes suportades per operacions corrents, no hi ha especialitat respecte de les altres activitats del règim simplificat.

En la determinació de la quota derivada del règim simplificat, convé destacar que no existeix quota mínima i per tant serà la diferència entre quotes meritades i quotes suportades per operacions corrents.

Per al càlcul de l'ingrés a compte a efectuar en les autoliquidacions corresponents als tres primers trimestres, s'aplicarà l'«índex de quota meritada per operacions corrents» al volum total d'ingressos del trimestre i al resultat se li aplicarà un percentatge determinat per a cada activitat en l'Ordre per la qual s'aproven els índexs o mòduls per a cada exercici.

Exemple:

Durant el primer trimestre de 2021, una explotació agrícola en la que no s'ha renunciat al règim simplificat ni al REAGP ven fruita a empresaris per un import de 80.000 euros, havent prestat serveis d'engreix de guanyat de tercers per un import de 6.000 euros. Els restants trimestres únicament presta serveis dels indicats per un import de 7.200, 7.800 i 6.600 euros, respectivament. El 2020 l'activitat d'engreix de guanyat de tercers va excedir el 20% del volum d'operacions de l'activitat agrícola. (Per tant l'activitat ja no es considera inclosa en el REAGP).

Per les activitats en REAGP, venda de fruita, cobrarà del comprador la compensació del 12% sense haver de practicar cap liquidació, com vam veure en parlar del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Pels serveis d'engreix, repercutirà IVA al tipus reduït, havent de liquidar l'Impost trimestralment en funció del volum d'operacions de cadascun d'ells.

Les quotes d'IVA suportat deduïble en l'activitat de servei d'engreix de guanyat de tercers ascendeixen a 1.000 euros.

TrimestreIngressosÍndex (*)Percentatge (*)Ingrés a/c
1r 6.000 x 0,10 x 48% 288 euros
2n 7.200 x 0,10 x 48% 345,6 euros
3r 7.800 x 0,10 x 48% 374,4 euros

(*) Índex de quota per ingressar i percentatge que figuren en l'Annex I de l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per a l'activitat de serveis de cria, guarda i engreix de guanyat. (activitat: "uns altres treballs i serveis accessoris realitzats per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals que estiguin exclosos del REAGP i serveis de cria, guarda i engreix de guanyat, excepte aus").

4t trimestre: quota anual.

L'autoliquidació final de l'any 2021 es presenta durant els trenta primers dies del mes de gener de 2022.

IngressosÍndexQuota meritada
operacions corrents
Quota suportada
operacions corrents
Quota derivada
règim simplificat
27.600 x 0,10 2.760 euros -1.027,60 euros 1.732,40 euros

Ingressos a compte de l'exercici: 1.008 euros

Per ingressar: 724,4 euros

(1) (1.000 + 1% de 2.760)