Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Suposat pràctic

El senyor «X» ha realitzat les següents activitats econòmiques durant l'any 2021:

 • Fabrica cuines, batedores, cafeteres, aspiradors, frigorífics, assecadores, ventiladors, rentadores, etc. Aquesta activitat es troba recollida en l'epígraf 345.1 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques («fabricació d'aparells electrodomèstics»).

 • Té una explotació agrícola per la qual no ha renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Tributació per l'Impost sobre el Valor Afegit:

 • Per la fabricació d'aparells electrodomèstics tributa pel règim general de l'impost.

 • Per l'explotació agrícola, tributa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, la qual cosa significa que per aquesta activitat no presenta autoliquidacions, obtenint la corresponent compensació a tant alçat cada vegada que vengui.

Les activitats realitzades constitueixen dos sectors d'activitat diferenciats, per la qual cosa el règim de deduccions s'aplica amb independència en cada un d'ells.Si hi ha alguna adquisició que afecti a alguns d'aquests règims, serà aplicable la prorrata per determinar quina part del IVA suportat és deduïble, tenint en compte, a aquests efectes, que les operacions realitzades en el règim especial no donen dret a deduir.

Les operacions que es descriuen en el supòsit es produeixen exclusivament en l'activitat de fabricació d'aparells electrodomèstics.

El volum global d'operacions de l'any 2020 va ser de 300.000 euros.

La declaració del 4t trimestre de 2020 va resultar a compensar per 3.000 euros.

En les operacions, suposarem que l'impost no està inclòs en el preu tret que, per precepte legal, hagi d'entendre's el contrari o s'indiqui expressament una altra cosa.

Operacions del primer trimestre

(1) Compra motors a un empresari espanyol per 36.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari
 • IVA suportat:(36.000 x 21%):7.560 euros

(2) Compra xapa un fabricant alemany per 18.000 euros.

 • HI:adquisició intracomunitària de béns
 • IVA meritat i suportat:(18.000 x 21%):3.780 euros

(3) Recibe serveis d'un advocat per 6.000 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un professional
 • IVA suportat:(6.000 x 21%):1.260 euros

(4) Recibe la factura del transport realitzat per un transportista alemany pel trasllat dels béns del punt (2) l'import del qual ascendeix 3.000 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari

  El servei s'entén realitzat en la seva totalitat al territori d'aplicació de l'impost en tractar-se d'un transport intracomunitari de béns el destinatari dels quals és un empresari o professional

  Es produeix la inversió del subjecte passiu per ser el prestador no establert.

 • IVA meritat i suportat:(3.000 x 21%):630 euros

(5) Paga per lloguer del local on exerceix l'activitat 5.000 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA suportat:(5.000 x 21%):1.050 euros

(6) Compra cargols al Marroc per import de 12.000 euros.

 • HI:importació

  El IVA meritat es paga a la duana pel que en l'autoliquidació només figura com IVA suportat.No pot optar pel diferimiento.

 • IVA suportat:(12.000 x 21%):2.520 euros

(7) Vende electrodomèstics a un majorista per import de 55.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari
 • IVA meritat:(55.000 x 21%):11.550 euros

(8) Factura per muntatges i arranjaments en les vendes realitzades a particulars 4.000 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA meritat:(4.000 x 21%):840 euros

(9) Vende electrodomèstics a comerciants en el règim especial del recàrrec d'equivalència per 24.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  Per estar el destinatari en recàrrec d'equivalència, ha de repercutir el IVA i el recàrrec sobre la mateixa base.

 • IVA meritat:(24.000 x 21%):5.040 euros
 • Recàrrec equivalència:(24.000 x 5,2%):1.248 euros

(10) Vende electrodomèstics al Marroc per 12.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  El lliurament estarà exempt per expedir-se o transportar-se els béns fora de la Comunitat pel transmitent, és a dir, tractar-se d'una exportació.

Liquidació primer trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiors:[55.000(7) + 24.000(9)] x 21%:16.590 euros
 • Serveis prestats:4.000(8) x 21%:840 euros
 • Total IVA meritat en Vendes interiors i serveis prestats (83.000 x 21%):17.430 euros
 • Recàrrec d'equivalència:(24.000(9) x 5,2%):1.248 euros
 • Adquisicions intracomunitàries:(18.000(2) + 3.000(4) x 21%):4.410 euros
 • TOTAL QUOTA MERITADA:23.088 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors

Compra interiors:(36.000(1) x 21%):7.560 euros

Serveis rebuts:[6.000(3) + 5.000(5)] x 21%:2.310 euros

Total quotes suportades en operacions interiors:9.870 euros

Per quotes satisfetes en importacions:(12.000(6) x 21%):2.520 euros

En adquisicions intracomunitàries:(18.000 (2) + 3.000(4) x 21%):4.410 euros

TOTAL A DEDUIR: 16.800 euros

Diferència:6.288 euros

Quota a compensar de períodes anteriors:3.000 euros

Diferència a ingressar:3.288 euros

Altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • A efectes de consignar les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390), aquestes operacions han ascendit a 83.000 euros (de la base imposable del IVA meritat (104.000) cal descomptar les adquisicions intracomunitàries de béns i de serveis (21.000) perquè no són operacions realitzades sinó rebudes, a més cal tenir en compte que no s'ha de sumar dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec d'equivalència).

 • Les exportacions del trimestre ascendeixen a 12.000 euros.

 • Les vendes agrícoles realitzades i documentades en el trimestre han suposat 15.000 euros més el 12% de compensació:16.800 euros.

Operacions del segon trimestre

(11) Compra peces al Japó per import de 36.000 euros.

 • HI:importació de béns
 • IVA suportat:(36.000 x 21%):7.560 euros

(12) Vende electrodomèstics a majoristes per 70.000 euros, s'acorda un descompte de 3.000 euros donat l'import de la comanda.

 • HI:lliuraments de béns efectuats per un empresari

  No s'inclouen en la contraprestació que constitueix la base imposable de l'impost els descomptes concedits al temps de realitzar-se l'operació i en funció d'ella.

 • IVA meritat:(67.000 x 21%):14.070 euros

(13) Li presten un servei de reparació de maquinària per 30.000 euros.Està pendent de pagament, però ja ha rebut la factura.Per l'ajornament de pagament li cobren més de 600 euros d'interessos inclosos en factura.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari

  És indiferent el moment de pagament sempre que sigui posterior a la meritació.

  Els interessos no s'inclouen en la base imposable en ser posteriors a la meritació, ser els usuals del mercat i fer-se constar separadament a la factura.

 • IVA suportat:(30.000 x 21%):6.300 euros

(14) Vende electrodomèstics a comerciants en recàrrec d'equivalència per 12.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari
 • IVA meritat:(12.000 x 21%):2.520 euros
 • Recàrrec d'equivalència:(12.000 x 5,2%):624 euros

(15) Compra maquinària de fabricació per 1.800 euros.

 • HI:lliurament de béns efectuat per un empresari

  En cap cas no tindrà la consideració de bé d'inversió en ser inferior a 3.005,06 euros.

 • IVA suportat:(1.800 x 21%):378 euros

(16) Recibe serveis d'un advocat establert a França per 3.000 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un professional

  L'operació s'entén realitzada al territori d'aplicació del IVA espanyol per tenir el destinatari la condició d'empresari o professional i la seu de la seva activitat a l'esmentat territori.

  Es produeix la inversió del subjecte passiu per ser el prestador no establert

 • IVA meritat i suportat:(3.000 x 21%):630 euros

(17) Vende productes a un empresari japonès per 9.000 euros.La posada a disposició es realitza al Japó.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  Operació exempta per expedir-se o transportar-se els béns fora de la Unió Europea pel transmitent.

(18) Paga a un transportista espanyol 1.200 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA suportat:(1.200 x 21%):252 euros

(19) Compra peces a Holanda per import de 18.000 euros.

 • HI:adquisició intracomunitària de béns
 • IVA meritat i suportat:(18.000 x 21%):3.780 euros

(20) Recibe avançaments de clients per 6.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  El cobrament d'avançaments suposa la meritació del IVA.

 • IVA meritat:(6.000 x 21%):1.260 euros

(21) Realiza reparacions per 6.000 euros dels electromésticos que ha venut.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA meritat:(6.000 x 21%):1.260 euros

(22) Compra maquinària de fabricació per import de 5.100 euros, obtenint un descompte per pagament immediat inclòs en factura de 100 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  No s'inclouen en la base imposable els descomptes concedits al temps de realitzar-se l'operació i en funció d'ella.

 • IVA suportat:(5.000 x 21%):1.050 euros

(23) Vende productes a un comerciant francès per 12.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  Operació exempta per destinar-se els béns a un altre Estat membre.

(24) Li presten serveis de reparació de certs béns d'inversió per valor de 24.000 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari

  No té la consideració de bé d'inversió perquè són execucions d'obra per a la reparació de béns d'inversió.

 • IVA suportat:(24.000 x 21%):5.040 euros

(25) Devuelve a Holanda productes defectuosos dels comprats en el punt (19) per 6.000 euros.

 • Es produeix la rectificació del IVA meritat i suportat.

 • IVA meritat i suportat:(-6.000 x 21%):-1.260 euros

(26) Gana un concurs públic per instal·lar electrodomèstics.El lliurament es farà el mes de novembre.Import d'adjudicació:108.900 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  Meritació:quan es produeixi la posada a disposició dels béns el mes de novembre.

  En la proposta econòmica s'entén en tot cas inclòs l'impost.

 • Base imposable:(108.900 ÷ 1,21):90.000 euros
 • IVA:(90.000 x 21%):18.900 euros

(27) De les vendes realitzades en el segon semestre de 2018 s'ha resolt una d'elles per import de 7.260 euros, IVA inclòs, porduciéndose la devolució de les mercaderies.

 • Es produeix la rectificació del IVA meritat.

 • Base imposable:(7.260 ÷ 1,21):6.000 euros
 • IVA meritat:(-6.000 x 21%):-1.260 euros

Liquidació segon trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiors:[67.000(12) + 12.000(14) + 6.000(20)] x 21%:17.850 euros
 • Serveis prestats:6.000(21) x 21%:1.260 euros
 • Total IVA Devengado en Vendes interiors i serveis prestats (91.000 x 21%):19.110 euros
 • Adquisicions intracomunitàries:(3.000(16) + 18.000(19) x 21%):4.110 euros
 • Recàrrec d'equivalència:(12.000(14) x 5,2%): 624 euros
 • Rectificació IVA meritat [(-6.000(27) - 6.000(25) x 21%)]:-2.520 euros
 • TOTAL QUOTA MERITADA:21.624 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors

Compres interiors:[(1.800(15) + 5.000(22)) x 21%]:1.428 euros

Serveis rebuts:[(30.000(13) + 1.200(18) + 24.000(24)) x 21%]:11.592 euros

Total quotes suportades en operacions interiors:13.020 euros

Per quotes satisfetes en importacions:(36.000(11) x 21%):7.560 euros

En adquisicions intracomunitàries:(3.000(16) + 18.000(19) y (25) x 21%):4.410 euros

Rectificació de deduccions:(-6.000(25) x 21%):-1.260 euros

TOTAL A DEDUIR: 23.730 euros

Diferència a compensar:-2.106 euros

Altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • Les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390) han ascendit a 91.000 euros [de la base imposable del IVA meritat (100.000 euros ) cal descomptar les adquisicions intracomunitàries de béns i de serveis (-21.000 euros ) perquè no són operacions realitzades sinó rebudes i cal afegir les reduccions efectuades (+12.000 euros), a més cal tenir en compte que no s'ha de sumar dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec d'equivalència].

 • Les exportacions del trimestre han ascendit a 9.000 euros.

 • Els lliuraments intracomunitaris exempts han ascendit a 12.000 euros.

 • Les vendes agrícoles realitzades i documentades en el trimestre han suposat 11.000 euros més el 12% de compensació:12.320 euros.

 • Dins del IVA suportat correspon a béns d'inversió la compra del punt (22) (5.000 x 21%) = 1.050 euros.

Operacions del tercer trimestre

(28) Lliurament gratuït d'electrodomèstics per valor de 6.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari (autoconsum)

  La base imposable està constituïda pel cost dels béns.

 • IVA meritat:(6.000 x 21%):1.260 euros

(29) Compres de motors per 18.000 euros, no rep la factura fins al quart trimestre.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  El IVA serà deduïble quan rebi la factura.

(30) Vende a un particular un electrodomèstic per 3.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari
 • IVA meritat:(3.000 x 21%):630 euros

(31) Importa xapa d'un fabricant per 6.000 euros.

 • HI:importació de béns
 • IVA suportat deduïble:(6.000 x 21%):1.260 euros

(32) Vende a comerciants en règim especial del recàrrec d'equivalència per 24.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari
 • IVA meritat:(24.000 x 21%):5.040 euros
 • Recàrrec d'equivalència:(24.000 x 5,2%):1.248 euros

(33) Vende electrodomèstics a empresaris per 41.000 euros.La factura inclou 500 euros per transport i uns altres 500 euros per assegurança.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  La base imposable inclou qualsevol crèdit efectiu en favor de qui realitza el lliurament.

 • IVA meritat:(42.000 x 21%):8.820 euros

(34) Compra béns per regalar clients per 1.200 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  No són deduïbles les quotes suportades com a conseqüència d'adquisicions de béns i serveis destinats a atencions a clients.

(35) Vende a un particular italià persona física béns per 1.200 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  No és un lliurament intracomunitari exempt per ser el destinatari un particular persona física.

 • IVA meritat:(1.200 x 21%):252 euros

(36) Realiza una adquisició intracomunitària des de Bèlgica de béns corrents per 12.000 euros.

 • HI:adquisició intracomunitària de béns
 • IVA repercutit i suportat:(12.000 x 21%):2.520 euros

(37) Vende el 30 de setembre electrodomèstics a una empresa francesa per 18.000 euros.Els béns no surten del territori.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  L'operació no està exempta perquè els béns no surten del territori i és requisit imprescindible perquè es tracti d'un lliurament intracomunitari exempt.

 • IVA meritat:(18.000 x 21%):3.780 euros

(38) Devolució de mercaderies venudes aquest any a Espanya per 6.000 euros.

 • IVA meritat:(-6.000 x 21%):-1.260 euros

(39) Tiene despeses per participar en un exposició per import de 1.200 euros.

 • HI:prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA suportat:(1.200 x 21%):252 euros

(40) La empresa de segurs que va assegurar l'operació del punt (33) li factura 500 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  L'operació està exempta de l'impost.

Liquidació tercer trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiors: [(6.000(28) + 3.000(30) + 24.000(32) + 42.000(33) + 1.200(35)) x 21%] +  [(18.000(37) x 21%)]:19.782 euros
 • Devolució de vendes:(-6.000(38) x 21%):-1.260 euros
 • Recàrrec d'equivalència:(24.000(32) x 5,2%):1.248 euros
 • Adquisicions intracomunitàries:(12.000(36) x 21%):2.520 euros
 • TOTAL QUOTA MERITADA:22.290 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors

Serveis rebuts:(1.200(39) x 21%):252 euros

Per quotes satisfetes en importacions:(6.000(31) x 21%):1.260 euros

En adquisicions intracomunitàries:(12.000(36) x 21%):2.520 euros

TOTAL A DEDUIR:4.032 euros

Diferència:18.258 euros

Quota a compensar de períodes anteriors:-2.106 euros

Diferència a ingressar:16.152 euros

Altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • Les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390) han ascendit a 88.200 euros [de la base imposable del IVA meritat (100.200 euros) cal descomptar les adquisicions intracomunitàries de béns (-12.000 euros) perquè no són operacions realitzades sinó rebudes.No s'ha d'afegir la reducció efectuada perquè pertany al mateix exercici.A més cal tenir en compte que no s'ha de sumar dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec d'equivalència].

 • Les vendes agrícoles realitzades i documentades en el trimestre n'han suposat 7.300 més el 12% de compensació:8.176 euros.

Operacions del quart trimestre

(41) Compra de peces per 60.000 euros.Li repercuteixen el 10% en lloc del 21%.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  No pot deduir-se més del que li han repercutit.

 • IVA suportat:(60.000 x 10%):6.000 euros

(42) Envía un avançament a un proveïdor espanyol per 12.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  Els avançaments suposen la meritació de l'impost.

 • IVA suportat:(12.000 x 21%):2.520 euros

(43) Obtiene descomptes per compres del primer semestre de l'any per import de 18.000 euros

 • IVA suportat:(-18.000 x 21%):-3.780 euros

(44) Recibe factures pendents del tercer trimestre per 18.000 euros

 • IVA suportat:(18.000 x 21%):3.780 euros

(45) Vende electrodomèstics a detallistes en recàrrec d'equivalència per 12.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari
 • IVA repercutit:(12.000 x 21%):2.520 euros
 • Recàrrec d'equivalència:(12.000 x 5,2%):624 euros

(46) es produeix la devolució de mercaderies del punt (30) quedant sense efecte l'operació.

 • IVA repercutit:(-3.000 x 21%):-630 euros

(47) Envía un avançament a un proveïdor italià per 6.000 euros.

 • Els avançaments en adquisicions intracomunitàries no esdevinguin el IVA.

(48) Realiza exportacions per 12.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  És un lliurament exempt de l'impost.

(49) es produeix la meritació de l'operació realitzada amb l'ajuntament en el segon trimestre (punt 26).

 • IVA meritat:(90.000 x 21%):18.900 euros

(50) Compra un pis a un particular per 90.000 euros per utilitzar-lo com a oficina.

 • Lliurament de béns no subjecta el IVA perquè no la realitza un empresari o professional.

(51) Vende la llicència de fabricació a una empresa portuguesa.

 • Prestació de serveis no subjecta al IVA espanyol per no entendre's realitzada al territori.

(52) Vende un magatzem a un particular per 72.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari

  Lliurament exempt per ser segon lliurament d'edificacions (sense possibilitat de renúncia).

(53) Compra motors a empresaris espanyols per import de 72.000 euros.

 • HI:lliurament de béns realitzat per un empresari
 • IVA suportat:(72.000 x 21%):15.120 euros

Liquidació quart trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiores:[(12.000(45) + 90.000(49)) x 21%]:21.420 euros
 • Devolució de mercaderies:-3.000(46) x 21%:-630 euros
 • Recàrrec d'equivalència:(12.000(45) x 5,2%):624 euros
 • TOTAL QUOTA MERITADA:21.414 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors

Compres realitzades:(60.000(41) x 10%):6.000 euros

[(12.000(42) + 72.000(53)) x 21%]:17.640 euros

Factures pendents de rebre:(18.000(44) x 21%):3.780 euros

Rectificació deducció (-18.000(43) x 21%):-3.780 euros

TOTAL A DEDUIR: 23.640 euros

Diferència a compensar:-2.226 euros

Altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • Les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390) han ascendit a 99.000 euros [de la base imposable del IVA meritat (99.000) no s'ha d'afegir la reducció efectuada perquè pertany al mateix exercici.A més cal tenir en compte que no s'ha de sumar dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec d'equivalència.No es tenen en compte les operacions no subjectes al IVA espanyol (51), aquesta quantitat s'haurà de consignar a la casella 110].
 • Les vendes agrícoles n'han suposat 24.000 més el 12% de compensació:26.880.
 • Vendes immobiliàries exemptes:72.000.
 • Exportacions:12.000.

(Consulti com es liquida el IVA d'aquest presumpte pràctic en el model 303).

(Consulti com es liquida el IVA d'aquest presumpte pràctic en el model 390).