Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Quan es pot deduir

El dret a deduir neix:

 1. La regla general és que el dret a deduir neix quan es meriten les quotes deduïbles, sempre que es tingui el document justificatiu de l'operació.

 2. Com a regles especials s'estableixen les següents:

  1. En les operacions assimilades a les importacions declaracions de les quals es presentin en termini: en finalitzar el període a què es refereixin les declaracions, essent deduïbles les quotes de l'IVA meritats per la realització d'aquestes operacions en el propi model, tal com s'estableix en el 2n paràgraf de l'article 73.3, del Reglament de l'IVA.

  2. En les entregues ocasionals de mitjans de transport nous: quan s'efectuï l'entrega.

  3. Tractant-se d'entregues d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció a les que s'apliqui el règim general de l'impost: quan es meriti l'impost corresponent a les entregues d'aquests béns efectuades pel revenedor.

  4. En el règim especial del criteri de caixa: en el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets o el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

  5. En les operacions efectuades per a la realització del viatge que redunda en benefici del viatger (article 146 de la Llei de l'IVA ) que es destinin a realitzar una operació a la que no se li apliqui el règim especial de les agències de viatges (article 147 de la Llei de l'IVA): en el moment en el que es meriti l'Impost corresponent a aquesta operació.

El dret a la deducció caduca en el termini de 4 anys des del seu naixement.

Exemple:

Un empresari localitza dues factures que havia extraviat, una corresponent a un servei que se li va prestar el 2014 i una altra d'una compra de béns rebuts el 2018.

La quota suportada pel servei no és deduïble perquè han passat més de 4 anys des que es va efectuar el mateix. La quota suportada en l'adquisició dels béns pot deduir-la en la següent autoliquidació que presenti perquè no han passat 4 anys des que els béns es van posar a disposició del comprador.

Si la procedència o la quantia de la deducció està pendent de la resolució d'una controvèrsia en via administrativa o jurisdiccional, el termini de caducitat comença a computar-se des de la data en què la resolució o sentència siguin ferms.