Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions censals

La regulació actual d'aquesta matèria es troba recollida al Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

Les obligacions censals corresponents als subjectes passius acollits als règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis, ja han estat objecte d'estudi en capítols anteriors.

  1. Obligats a presentar declaració censal
  2. Modelo a utilitzar i què s'ha de comunicar