Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligats a presentar declaració censal

Estan obligats a presentar la declaració censal:

  • Les persones o entitats establertes al territori d'aplicació de l'impost que tinguin la consideració d'empresaris o professionals.

  • Les persones o entitats no establertes al territori d'aplicació de l'impost quan siguin subjectes passius.

  • Les persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals les adquisicions intracomunitàries de béns dels quals estiguin subjectes al IVA.

Com a excepció no estan obligats les persones o entitats que realitzin exclusivament les següents operacions:

  • Arrendaments de béns immobles exempts del IVA (sempre que la seva realització no constitueixi el desenvolupament d'una activitat empresarial d'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

  • Lliuraments ocasionals de mitjans de transport nous exempts del IVA per destinar-se a un altre Estat membre.

  • Adquisicions intracomunitàries exemptes del IVA per operació triangular.