Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

B) Concepte d'empresari o professional

El lliurament de béns o prestació de serveis ha de ser realitzat per un empresari o professional perquè estigui subjecta al IVA.

Els empresaris i professionals es defineixen d'una forma específica en el IVA.Així, tenen aquesta consideració:

 • Els qui realitzin activitats empresarials o professionals, tret que les efectuïn exclusivament a títol gratuït.

 • Les societats mercantils, tret de prova en contrari.

 • Els qui explotin un bé corporal o incorporal a fi d'obtenir ingressos continuats en el temps.En particular, els llogaters de béns.

 • Els qui urbanitzin terrenys, promoguin, construeixin o rehabilitin edificacions destinades a la seva venda, adjudicació o cessió, encara que sigui ocasionalment.

 • Els particulars que realitzin a títol ocasional el lliurament d'un mitjà de transport nou exempt de l'impost per destinar-se a un altre Estat membre de la Unió Europea, els quals seran empresaris únicament respecte d'aquesta operació.

La condició d'empresari o professional, en els casos a què es refereixen els quatre primers guions, es té a efectes del IVA, des del moment en què s'adquireixin béns o serveis amb la intenció, confirmada amb elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de les corresponents activitats.

Exemples:

 • Un particular que destina al lloguer un garatge o un local comercial de la seva propietat es converteix en empresari, a efectes del IVA, i ha de repercutir i ingressar l'Impost, així com complir la resta d'obligacions que corresponen els subjectes passius d'aquest impost.

 • Tres persones que construeixen un edifici amb tres habitatges per a la seva posterior adjudicació com a habitatge habitual formen una comunitat de béns que, a efectes del IVA, tindrà la consideració d'empresari.

 • El promotor d'un habitatge per a ús propi no té la consideració d'empresari ja que no destina la construcció a la venda, adjudicació o cessió.

 • Una Societat Anònima que es dedicarà a l'activitat de venda de calçat i que adquireix béns i serveis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los a l'esmentada activitat, té la condició d'empresari o professional des que efectua les esmentades adquisicions, encara que no hagi realitzat encara cap operació de venda de calçat.

Qualificació de la relació entre soci i societat

La determinació de si es tracta d'una relació de dependència laboral o d'una activitat professional en l'àmbit del IVA ha de partir d'una anàlisi cas per cas, sobre la base dels indicis que estableix la jurisprudència del TJUE (Assumptes C-235/85, C-202/90, C-355/06).

En el cas de persones físiques que prestin els seus serveis professionals a una societat de la qual és soci majoritari, on ambdós realitzen una activitat de caràcter professional, la relació entre el soci i la societat s'ha de qualificar com a laboral (estant no subjecta al IVA ), si en funció de les condicions acordades entre ells resulta que:

 • el professional queda sotmès als criteris organitzatius de l'entitat,

 • no percep una contraprestació econòmica significativa lligada als resultats de la seva activitat, i

 • la responsabilitat davant tercers és de la societat.

(Consultes de la Direcció General de Tributs V2166-15, V0086-16 i V0482-16).