Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Importacions

La determinació de la base imposable en les importacions es realitza aplicant les regles generals o especials que veurem a continuació.

Les regles sobre modificació de la base imposable exposades en els apartats anteriors són també aplicables a les importacions.

Quan els elements determinants de la base imposable s'haguessin fixat en moneda o divisa diferent de les espanyoles, el tipus de canvi es determinarà d'acord amb les disposicions comunitàries per calcular el Valor en Duana.

Regla general

La base imposable és el Valor en Duana afegint els conceptes següents quan no estiguin compresos en el mateix:

  1. Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es meritin amb motiu de la importació, tret del IVA.

  2. Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d'embalatge, transport i segur que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l'interior de la Comunitat.

Regles especials

La Llei estableix la manera de determinar la base imposable en operacions determinades com són les reimportacions de béns exportats temporalment fora de la Comunitat per ser objecte de treballs;les operacions assimilades a les importacions i les importacions de productes informàtics normalitzats.