Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per empresaris i professionals

Requisits que s'han de donar perquè es produeixi aquest fet imposable:

 1. S'ha de produir l'obtenció del poder de disposició a títol onerós sobre béns mobles corporals.

 2. Els béns han de ser transportats des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'impost pel transmitent, l'adquirent o un transportista que actuï en nom i per compte de qualsevol d'ells.Si no hi hagués transport des de cap altre Estat membre es donaria a l'operació el tractament de lliurament interior en l'Estat en què es produeixi.

 3. El transmitent ha de ser empresari o professional.

 4. L'adquirent ha de ser empresari o professional o persona jurídica que no actuï com a tal.

Exemples:

 • Un comerciant minorista realitza per telèfon una comanda a un empresari francès.Posteriorment l'empresari francès transporta les mercaderies a la seva furgoneta al territori d'aplicació de l'impost i les lliura.

  El comerciant minorista efectua una adquisició intracomunitària de béns subjecta al IVA a Espanya en complir-se tots els requisits:existeix una adquisició, un transport de les mercaderies des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació del IVA espanyol, el transmitent és empresari o professional i l'adquirent és també empresari o professional (encara que tributi en el règim especial del recàrrec d'equivalència), les adquisicions intracomunitàries que realitzi al territori d'aplicació del IVA espanyol estan subjectes a l'esmentat tribut.

 • Un empresari espanyol lliura mercaderies a un empresari establert a Holanda que sense haver-les tret del territori espanyol les ven a una altra empresa espanyola.

  Es produeixen dos lliuraments de béns:

  La primera, és la venda de productes a l'empresa holandesa:en aquest cas no hi ha operació intracomunitària, ja que les mercaderies no surten del territori espanyol, per tant, s'ha de repercutir el IVA.La segona, és la venda a Espanya per l'empresa holandesa, en aquest cas, també es tracta d'una operació interior subjecta al IVA ja que no hi ha transport fora d'Espanya.

Des d'1 de març de 2020, s'inclou en el concepte d'adquisició intracomunitària de béns l'obtenció del poder de disposició sobre béns mobles corporals en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.