Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Adquisicions intracomunitàries

L'impost es meritarà en el moment en què es considerin efectuats els lliuraments de béns similars, d'acord amb els criteris exposats en l'apartat anterior «Lliuraments de béns i prestacions de serveis». Per tant, la meritació de l'Impost es produirà el dia 15 del mes següent a aquell en el qual s'iniciï l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent.No obstant això, si anteriorment a l'esmentada data s'hauria expedit factura per les esmentades operacions, la meritació tindrà lloc en la data d'expedició de la mateixa.

Des d'1 de març de 2020, per a les adquisicions intracomunitàries de béns realitzades en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, s'apliquen les normes relatives als lliuraments intracomunitaris de béns correlatius analitzats en el punt anterior.

Exemple:

En els lliuraments de béns entre un comitent francès i un comissionista espanyol, quan aquest actuï en nom propi, la meritació de l'impost es produeix el dia 15 del mes següent a aquell en què s'iniciï l'expedició o transport o bé en la data d'expedició de la factura si aquesta fos anterior.

No es produeix la meritació quan es realitzin els pagaments anticipats anteriors a les adquisicions.

Exemple:

Si un empresari espanyol compra al desembre mercaderies a un altre empresari belga per 10.000 euros, havent de lliurar en el moment del contracte el 10 per cent de la contraprestació (1.000 euros), però les mercaderies es transporten al gener, expedint-se la factura aquell mateix mes, l'impost es merita el gener pel total import de la contraprestació (10.000 euros).