Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Devolució de les quotes suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats part a l'esmentat Tractat

Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2017, l'Ordre HAP/841/2016, de 30 de maig (BOE 2 de juny) es va aprovar el model 364 de sol·licitud de reembors de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats part a l'esmentat Tractat.

Aquest model s'ha de presentar pels destinataris de les operacions exemptes a què es refereix l'apartat 2 lletra a) i apartat 3 de l'article 5 del Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats parteix a l'esmentat Tractat i s'estableix el procediment per a la seva aplicació, aprovat pel Reial Decret 160/2008, de 8 de febrer, per sol·licitar el reembors de les quotes de l'Impost sobre el Valor Afegit que hagin suportat durant cada trimestre natural.

La presentació d'aquest model es realitzarà obligatòriament per via electrònica a través d'internet utilitzant un certificat electrònic reconegut o el sistema Cl@ve, en el cas de persones físiques que no estiguin obligades a utilitzar l'esmentat certificat electrònic.

Amb la presentació del model el presentador haurà d'adjuntar un fitxer amb les còpies electròniques de les factures i de la certificació expressiva de l'ús que es destinin els béns a què les operacions exemptes es refereixen.

El presentador podrà substituir l'emplenament de la relació de factures per la presentació d'un fitxer amb la relació de factures.

Les sol·licituds de devolució hauran de referir-se a les quotes suportades en cada trimestre natural i es presentaran en el termini dels sis mesos següents a l'acabament del període de liquidació a què corresponguin.