Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Suposat general de devolució

Els subjectes passius que no hagin pogut efectuar les deduccions per superar la quantia de les mateixes de les quotes meritades, poden sol·licitar la devolució del saldo al seu favor existent a 31 de desembre de cada any en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'esmentat any.

Han de presentar l'autoliquidació per via electrònica a través d'internet o si es tracta de predeclaració en l'entitat bancària col·laboradora en la qual pretenen rebre la devolució o en la Delegació o Administració de la AEAT corresponent al seu domicili fiscal.

L'Administració està obligada a practicar liquidació provisional en el termini de sis mesos des que acabi el termini de presentació de la declaració.En autoliquidacions presentades anés de termini, els 6 mesos es computaran des de la data de la seva presentació.Quan de la declaració o de la liquidació provisional resulti una quantitat per retornar, procedirà a la seva devolució d'ofici.Si la liquidació provisional no es practica en aquest termini, procedirà per retornar d'ofici l'import total de la quantitat sol·licitada.

Transcorregut el termini de 6 mesos citat sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interès de demora des de l'endemà a l'acabament de l'esmentat termini i fins a la data d'ordenació del pagament de la devolució sense necessitat que es reclami pel subjecte passiu.

Les devolucions es realitzaran per transferència bancària.No obstant això, quan es presentin circumstàncies excepcionals que ho justifiquin, la devolució es podrà realitzar mitjançant xec barrat o nominatiu del Banco de España.

Les autoliquidacions del IVA amb resultat per retornar i amb sol·licitud d'emissió mitjançant xec nominatiu o creuat, es presentaran juntament amb un escrit sol·licitant l'esmentada forma de devolució en la Delegació o Administració de la AEAT del domicili fiscal del declarant.