Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

C) Concepte d'activitat empresarial o professional

Com s'assenyalava inicialment, per resultar subjecta al IVA el lliurament de béns o la prestació de serveis han de ser realitzats en el desenvolupament d'una activitat empresarial o professional.

Són activitats empresarials o professionals:

Les que impliquin l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'un d'ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

En particular, tenen aquesta consideració les activitats extractives, de fabricación,comercio i prestació de serveis, incloses les d'artesania, agrícoles, forestals, ramaderes, pesqueres, de construcció, mineres i l'exercici de professions liberals i artístiques.

Les activitats empresarials o professionals es consideren iniciades des del moment en què es realitzi l'adquisició de béns o serveis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de tals activitats.

S'entenen realitzades a l'exercici d'una activitat empresarial:

  • Les operacions realitzades per les societats mercantils, quan tinguin la condició d'empresari o professional.

  • Les transmissions o cessions d'ús dels béns que integren el patrimoni empresarial o professional, fins i tot en ocasió del cessament a l'exercici de les activitats.

  • Els serveis desenvolupats pels Registradors de la Propietat en la seva condició de liquidadors titulars d'una Oficina Liquidadora de Districte Hipotecari.

Exemple:

El local arrendat forma part del patrimoni empresarial del llogater i la seva transmissió, en cas d'efectuar-se aquesta, es consideraria realitzada a l'exercici de l'activitat empresarial del llogater.

Es presumeix l'exercici d'activitats empresarials o professionals:

  • Quan s'anunciï un establiment que tingui per objecte alguna operació mercantil per mitjà de circulars, diaris, cartells, rètols exposats al públic o d'una altra manera qualssevol

  • Quan per realitzar les operacions s'exigeixi contribuir pel IAE.

La presumpció admet prova en contrari.

És indiferent que a l'exercici de l'activitat les operacions tinguin caràcter habitual o ocasional, així com les finalitats o resultats que persegueixi l'activitat o l'operació concreta i estaran gravades fins i tot encara que s'efectuïn en favor dels mateixos socis, associats, membres o partícips de les entitats que les realitzen.

Exemple:

Un Ajuntament organitza un partit de bàsquet per recaptar fons destinats a una campanya de prevenció de l'alcoholisme.

La venda d'entrades efectuada per l'Ajuntament que donen dret a assistir al partit de bàsquet es considera efectuada a l'exercici d'una activitat empresarial, sense que a tals efectes sigui rellevant la destinació que vagi a donar-se als ingressos o beneficis resultants de l'esmentada activitat.

Es reputaran empresaris o professionals actuant com a tal respecte dels serveis que els siguin prestats per empresaris o professionals no establerts al territori d'aplicació de l'Impost:

  • Els qui realitzin activitats empresarials o professionals simultàniament amb altres que no estan subjectes a l'impost.

  • Les persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals sempre que tinguin assignat un NIF-IVA subministrat per l'Administració espanyola.

Exemple:

Un Ajuntament contracta una empresa francesa perquè realitzi un projecte sobre la implantació de sistemes d'energia renovable en el seu terme municipal.L'Ajuntament es reputarà empresari o professional respecte dels serveis prestats per la consultora francesa només si disposa de NIF-IVA per haver-ne realitzat una AIB prèvia subjecta.En cas contrari, no es considerarà empresari o professional.