Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Les quotes suportades han de tenir la consideració legal de deduïbles

En aquest punt, cal tenir en compte tres circumstàncies:

 1. Són deduïbles les quotes meritades al territori d'aplicació del IVA espanyol (Península i Balears), suportades per repercussió directa que corresponguin a operacions subjectes i no exemptes.

  Exemple:

  Les quotes del IVA suportades per un empresari en un país diferent d'Espanya no són deduïbles al nostre país per no haver-se meritat al territori d'aplicació de l'impost.Per recuperar les esmentades quotes, l'empresari haurà d'acudir a l'Administració tributària del país en què les va suportar.Si es tracta d'un Estat membre de la Comunitat Europea, l'empresari ha de presentar el formulari allotjat a l'efecte en la pàgina web de l'Agència Tributària.En aquest cas, l'Estat membre en qüestió estarà obligat per retornar les quotes suportades d'acord amb les previsions contingudes en la normativa comunitària.Si es tracta d'un país no comunitari, caldrà estar al que disposi la seva normativa interna.

 2. Les quotes no poden deduir-se en quantia superior a què legalment correspongui.

  Exemple:

  Un editor ven llibres per 10.000 euros a un llibreter repercutint-li 2.100 euros de IVA (aplica, per tant, un tipus impositiu del 21 per cent).Els llibres s'han de gravar al 4 per cent, segons la Llei.

  Encara que el llibreter hagi pagat els 2.100 euros, només tindrà dret a deduir el 4 per cent, és a dir, 400 euros.Això sense perjudici de l'obligació per part de l'editor de rectificar la repercussió errònia efectuada.

 3. Les quotes no poden deduir-se abans que s'haguessin meritat d'acord amb dret (consulti l'apartat del Meritació al capítol 4 d'aquest Manual pràctic).