Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Les quotes suportades han de tenir la consideració legal de deduïbles

En aquest punt, cal tenir en compte tres circumstàncies:

 1. Són deduïbles les quotes meritades en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol (la Península i les Balears), suportades per repercussió directa que corresponguin a operacions subjectes i no exemptes.

  Exemple:

  Les quotes de l'IVA suportats per un empresari en un país diferent d'Espanya no són deduïbles al nostre país per no haver-se meritat en el territori d'aplicació de l'impost. Per recuperar aquestes quotes, l'empresari haurà d'acudir a l'Administració tributària del país en què les va suportar. Si es tracta d'un Estat membre de la Comunitat Europea, l'empresari ha de presentar el formulari allotjat a l'efecte en la pàgina Web de l'Agència Tributària. En aquest cas, l'Estat membre en qüestió estarà obligat per retornar les quotes suportades conforme a les previsions contingudes en la normativa comunitària. Si es tracta d'un país no comunitari, caldrà estar al que disposi la seva normativa interna.

 2. Les quotes no poden deduir-se en quantia superior a la que legalment correspongui.

  Exemple:

  Un editor ven llibres per 10.000 euros a un llibreter repercutint-li 2.100 euros d'IVA (aplica, per tant, un tipus impositiu del 21 per cent). Els llibres han de gravar-se al 4 per cent,  segons la Llei.

  Encara que el llibreter hagi pagat els 2.100 euros, només tindrà dret a deduir el 4 per cent, és a dir, 400 euros. Això sens perjudici de l'obligació per part de l'editor de rectificar la repercussió errònia efectuada.

 3. Les quotes no poden deduir-se abans que s'haguessin meritat conforme a dret (consulteu l'apartat de la Meritació en el capítol 4 d'aquest Manual pràctic).