Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions del subjecte passiu

Els subjectes passius de l'impost tenen, entre d'altres, les següents obligacions:

 1. Obligació de presentar declaracions de caràcter informatiu.

  Respecte del IVA, cap destacar les següents:

  • Presentar declaracions relatives al començament, modificació i cessament de les activitats que determinin la seva subjecció a l'impost (model 036 o 037), així com en el seu cas la declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis (formulari 035).

  • Presentar anualment, si és procedent, informació relativa a les seves operacions econòmiques amb terceres persones (model 347).

  • Presentar, si és procedent, la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349).

  • Presentar una declaració-resum anual (en modelo 390), tret que resultin exonerats per Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública.

  Per als subjectes passius que hagin de portar els Llibres registre del IVA a través de la Seu electrònica s'eliminen les obligacions de presentació de la declaració anual d'operacions amb terceres persones, model 347, així com també la declaració resum anual del IVA, model 390.

 2. Obligació de presentar autoliquidacions i d'ingressar el seu import.

 3. Obligació d'identificació.

  Els subjectes passius de l'impost han de sol·licitar de l'Administració el número d'identificació fiscal, a més de comunicar-ho i acreditar-lo en els supòsits que s'estableixin.

 4. Obligacions de facturació i comptables.

  Els subjectes passius del IVA:

  • Han d'expedir i lliurar factures de les seves operacions i conservar còpia dels mateixos.

  • Han de portar la comptabilitat i els registres que s'estableixin, sense perjudici del disposat en el Codi de Comerç i altres normes comptables.

  La manera de complir l'obligació de portar els Llibres registre del IVA es va modificar el desembre de 2016 amb efectes des de l'1 de juliol de 2017.

  A partir d'aquesta data, els subjectes passius amb període de liquidació mensual i aquells que voluntàriament optin, hauran de portar els llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Per tant, el col·lectiu obligat a aquest nou sistema d'administració dels Llibres registre és l'integrat per tots els subjectes passius amb període de liquidació mensual:

  • Inscrits en el REDONI'M (Registre de Devolució Mensual del IVA).

  • Grans Empreses a efectes del IVA.

  • Grups de IVA.

  A aquests efectes convé precisar que aquells subjectes passius que es trobin inclosos dins d'aquest col·lectiu i realitzin exclusivament operacions exemptes compreses als articles 20 i 26 de la Llei de l'Impost, tenen l'obligació de portar els seus llibres registre de IVA de la mateixa manera, és a dir, a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

  Si bé, no serà necessària l'administració de llibre registre de factures expedides quan no tingui l'obligació d'expedir factura per totes les seves operacions, de conformitat amb l'establert al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, sí que tenen l'obligació de portar el llibre registre de factures rebudes, amb caràcter general, amb independència que l'activitat realitzada es trobi totalment exempta de l'Impost i sense dret a la deducció de les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis per a l'esmentada activitat.(Consulta de la Direcció General de Tributs V1588-17).

 5. Obligació de nomenar representant

  Quan es tracti de subjectes passius no establerts en la Comunitat, tret que es trobin establerts a les Canàries, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb el qual existeixin instruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat, han de nomenar un representant a efectes del compliment de les obligacions establertes en la Llei del IVA.

  Com a excepció, no hauran de nomenar representant els empresaris o professionals que s'acullin als règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis.

  En aquest capítol es tractarà breument l'obligació d'informar a través del model censal (la resta de les declaracions informatives són objecte d'altres capítols) i les obligacions de facturació i registre.