Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol

1.Quan es considera que una activitat és independent, a efectes de l'aplicació d'aquest règim?

Quan aparegui recollida de manera específica en l'Ordre Ministerial que reguli el règim simplificat.

2.Com es computa el personal fet servir en el règim simplificat del IVA?

Tant el personal fet servir no assalariat com l'assalariat es quantifica segons les regles de la instrucció per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en el IRPF.

3.Com es renuncia al règim simplificat?

La renúncia s'efectuarà a través d'una declaració censal (models 036 o 037), al temps de presentar la de començament d'activitat o, en el seu cas, el mes de desembre anterior a l'any natural en què hagi d'assortir efectes.Aquests abastaran un període mínim de tres anys i s'entendrà prorrogada per a cada un dels anys següents, en els quals pogués ser aplicable el règim, tret que es revoqui el mes de desembre.

També hi ha la renúncia tàcita quan es presenti en termini l'autoliquidació del primer trimestre de l'any aplicant el règim general, o quan es presenti en termini la primera autoliquidació, aplicant el règim general, del trimestre immediatament posterior al començament de l'activitat, si aquesta es va iniciar començat l'any.

4.Quins models han de presentar els empresaris o professionals que realitzen activitats en règim simplificat?

Els empresaris i professionals que realitzin activitats en règim simplificat han de presentar trimestralment el model 303 d'autoliquidació de IVA.D'aquesta manera s'agrupen en un únic model 303 d'autoliquidació del IVA, tots els supòsits de presentació d'autoliquidacions que incumbeixen als subjectes passius de l'Impost amb obligacions periòdiques de declaració, amb l'única excepció de les entitats que apliquin el règim especial del grup d'entitats i els règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics.

A més, hauran de presentar una declaració resum anual, model 390, tret que així que s'estableix a l'article 71 del Reglament del IVA, per Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública siguin exonerats d'aquesta obligació.Actualment estan exonerats de presentar el model 390 els empresaris o professionals que tributant només en territori comú estiguin acollits al règim simplificat exclusivament i/o que a més realitzin exclusivament l'activitat d'arrendament de béns immobles urbans (o activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques).

5.Quin és el termini de presentació del model 303 i resum anual model 390?

La presentació de l'autoliquidació i, en el seu cas, l'ingrés del model 303 s'efectuarà en els vint primers dies naturals del mes següent a l'acabament del corresponent període de liquidació trimestral, excepte la de l'últim període de liquidació (4T), que s'haurà de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.En el seu cas, també s'haurà de presentar amb la declaració-resum anual model 390 (pot no ser exigible la presentació de la declaració resum anual si així s'estableix per Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública) durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

En el cas que el venciment del termini coincideixi amb un dissabte o dia inhàbil s'entendrà que el termini finalitza el primer dia hàbil següent.

6.Quines quotes pot deduir un empresari que té dues activitats, una que tributa en simplificat i una altra en recàrrec d'equivalència?

  • Les quotes suportades o satisfetes en l'adquisició o importació de béns i serveis fets servir al sector d'activitat en simplificat, seran deduïbles d'acord amb la normativa que regula aquest règim.

  • No seran deduïbles, en cap mesura, les quotes suportades en relació amb béns i serveis utilitzats al sector en recàrrec d'equivalència.

  • Les quotes suportades o satisfetes en relació amb béns i serveis utilitzats simultàniament en ambdós sectors diferenciats, seran deduïbles en un 50 per cent a efectes del règim simplificat.

7.És possible minorar l'import a ingressar en cas d'incapacitat del titular?

Sí.Es podrà sol·licitar la reducció dels índexs o mòduls en els casos en què el titular de l'activitat es trobi en situació d'incapacitat temporal i no tingui cap altre personal ocupat.