Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Cessió de l'impost a les Comunitats Autònomes de règim comú

D'acord amb el disposat en l'apartat quatre de l'article únic de la Llei Orgànica 3/2009, de 18 de desembre, la qual cosa modifica l'article onzè de la Llei Orgànica 8/1980, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i amb efectes des de l'1 de gener de 2009, se cedeix a les Comunitats Autònomes el 50% del rendiment de l'Impost sobre el Valor Afegit produït al seu territori.

Es considera produït al territori d'una Comunitat Autònoma el rendiment cedit de l'Impost sobre el Valor Afegit que correspongui al consum a l'esmentada Comunitat Autònoma, segons l'índex de consum territorial certificat per l'Institut Nacional d'Estadística i elaborat a efectes de l'assignació de l'Impost sobre el Valor Afegit per Comunitats Autònomes.

No existeix possibilitat d'assumir competències normatives per part de les Comunitats Autònomes en relació amb l'Impost sobre el Valor Afegit.

Finalment, en relació amb aquest impost, la gestió, liquidació, recaptació i inspecció, així com la revisió dels actes dictats en la via de gestió es durà a terme pels òrgans estatals que tinguin atribuïdes les funcions respectives, sense que existeixi possibilitat que les Comunitats Autònomes es facin càrrec, per delegació de l'Estat, de les competències citades.