Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Rectificació de les anotacions comptables

Procedirà quan s'hagués incorregut en algun error material en efectuar les anotacions registrals.

En els Llibres registre no portats a través de la Seu electrònica la rectificació s'ha de realitzar en un seient o grup de seients únic diferenciat de la resta d'anotacions en finalitzar cada període de liquidació mitjançant una anotació o grup d'anotacions que permeti determinar, per a cada període de liquidació, el corresponent impost meritat i suportat, una vegada practicada l'esmentada rectificació.

Si es tracta de béns d'inversió i les rectificacions afecten la regularització de deduccions, s'anotaran al Llibre Registre de béns d'inversió al costat de l'anotació del bé a què es refereixin.

En els Llibres registre portats a través de la Seu electrònica, aquestes rectificacions implicaran «rectificacions registrals» havent d'informar-se amb una clau específica d'acord a les especificacions recollides a l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.