Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Deduccions en sectors diferenciats de l'activitat empresarial o professional

El règim de deduccions per a cada sector diferenciat de l'activitat empresarial o professional s'aplica amb independència per a cada sector.

En cas de béns o serveis utilitzats en diversos sectors diferenciats, s'aplica la prorrata general per determinar el percentatge de deducció aplicable. Per al càlcul d'aquest percentatge es considera que no originen el dret a deduir les operacions incloses en els règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència.

En la pàgina web de l'AEAT està disponible l'eina «Calculadora de sectors diferenciats» que, en cas que dugui a terme més d'una activitat, li permet determinar si constitueixen sectors diferenciats a l'efecte d'IVA.

L'Administració Tributària pot autoritzar l'aplicació d'un règim de deducció comuna a certs sectors diferenciats de l'activitat. Aquest règim s'aplicarà ja que aquesta autorització no sigui revocada o renunciï a ella el subjecte passiu. A més, l'autorització no assortirà efectes l'any en què el muntant total de les quotes deduïbles per aplicació del règim de deducció comuna excedeixi en un 20 per cent  del que resultaria d'aplicar amb independència el règim de deduccions respecte de cada sector diferenciat.

La sol·licitud d'aplicació d'un règim de deducció comuna per als sectors diferenciats haurà d'efectuar-se en els següents terminis:

  • El mes de novembre de l'any anterior a aquell en què assorteixi efectes. En aquest cas, el percentatge comú s'aplica únicament a les quotes suportades a partir de l'1 de gener de l'any següent a aquell en què es va formular la sol·licitud.

  • En els supòsits d'inici d'activitats, la sol·licitud pot formular-se en qualsevol moment, fins a la finalització del mes següent a aquell en què es produeixi el començament de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis corresponents a l'activitat. En aquest cas, el percentatge comú s'aplica únicament a les quotes suportades a partir de la data en què es produeixi aquest començament.

Aquesta sol·licitud es presenta davant l'òrgan competent de l'Agència Tributària i s'entén concedida una vegada transcorregut un mes (comptat des que la mateixa hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació) sense que s'hagi notificat la seva resolució.