Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Resultat del règim simplificat

Una vegada calculada la quota derivada del règim simplificat, caldrà treure els ingressos a compte realitzats a l'exercici.

La quota derivada del règim simplificat s'haurà d'incrementar en l'import de les quotes meritades en les següents operacions:

  • Adquisicions intracomunitàries de béns.

  • Lliuraments d'actius fixos materials i transmissió d'actius fixos immaterials.

  • Operacions amb inversió del subjecte passiu.

Així mateix, podrà deduir-se l'import de les quotes suportades o satisfetes en l'adquisició o importació d'actius fixos destinats al desenvolupament de l'activitat.La deducció d'aquestes quotes pot efectuar-se d'acord amb les normes generals establertes a l'article 99 de la Llei de l'Impost, en l'autoliquidació corresponent al període de liquidació en què s'hagin suportat o satisfet o en els successius, amb els límits establerts a l'esmentat article.No obstant això, quan l'empresari o professional liquidi en l'autoliquidació de l'últim període de l'exercici les quotes corresponents a adquisicions intracomunitàries d'actius fixos o a adquisicions de tals actius amb inversió del subjecte passiu, la deducció de les esmentades quotes no podrà efectuar-se en una autoliquidació anterior a aquella en què es liquidin tals quotes.

En el cas d'adquisició de vehicles, les regles de deducibilidad de les quotes de IVA són les mateixes tant en el règim general com en el simplificat, no existint diferències respecte a la necessitat d'afectació i presumpcions, i sense perjudici de la possible sol·licitud de devolució del IVA, per transportistes, taxistes i missatgers mitjançant el model 308.