Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol

1.Si una factura es rep dos anys després de la compra s'ha de declarar el IVA deduïble en l'autoliquidació següent o s'ha de fer una rectificació de la declaració del període en què es van adquirir els béns?

El IVA es deduirà en el període de liquidació en què es rebi la factura, o en els següents, ja que és necessari que el subjecte passiu estigui en possessió de la factura per poder exercitar el dret a la deducció.En tot cas, cal tenir en compte que el dret a deduir caduca en el termini de quatre anys a comptar des del naixement de l'esmentat dret.

No obstant això, si l'entitat hagués estat declarada en concurs de creditors i la factura correspon a quotes suportades anteriorment a l'esmentada declaració, el IVA deduïble s'haurà d'incloure en l'autoliquidació corresponent al període en què s'haguessin suportat.

2.Per calcular el percentatge de deducció s'han de tenir en compte els avançaments rebuts de clients?

Sí, per calcular el percentatge de prorrata han de tenir-se en compte els avançaments a l'exercici en què es perceben i es merita l'impost.

3.El IVA suportat per un empresari en l'adquisició d'obsequis que realitzarà els seus clients principals pot deduir-ho?

No, el IVA suportat en béns destinats a atencions a clients no és deduïble.

4.Un empresari adquireix un ordinador per 1.000 euros.Ha de regularitzar la deducció que practiqui el primer any els quatre anys següents?

No, no ha de regularitzar la deducció practicada ja que no té la consideració de bé d'inversió en ser inferior el seu valor a 3.005,06 euros.

5.Té la consideració de factura una escriptura pública per poder deduir el IVA suportat?

La deducció de l'impost en operacions realitzades per empresaris i professionals s'ha de justificar mitjançant factura completa lliurada per l'empresari o professional que hagi realitzat l'operació.No obstant això, si en l'escriptura de compravenda s'haguessin recollit tots els requisits previstos a l'article 6 del Reglament de Facturació, aquesta podrà ser utilitzada com a justificant del dret a la deducció (DGT - Consulta V2433-08).

6.S'ha de tenir en compte per calcular el percentatge de deducció una subvenció genèrica que percep un empresari?

No, des d'1-1-2006 les subvencions, de qualsevol tipus, rebudes pels subjectes passius de l'impost no limiten el dret a la deducció.Únicament es computen en el càlcul de la prorrata, tant en el numerador com en el denominador en funció de si formen parteix de la base imposable d'operacions que generen o no el dret a deducció, les subvencions que constitueixen contraprestació, total o parcial, de les operacions subjectes, i les vinculades al preu.

7.Pot deduir-se el IVA suportat en l'adquisició d'un cotxe per un empresari que el destina a l'activitat i també per a desplaçaments privats?

Sí, és deduïble parcialment en la part afectada a l'activitat.Existeix una presumpció legal d'afectació a l'activitat en un 50 per cent, de manera que, si es vol deduir un percentatge diferent, el subjecte passiu o l'Administració han de provar una afectació major o menor en l'activitat, respectivament.

8.I si qui l'adquireix és un taxista per dedicar-lo al transport de viatgers?

En aquest cas, es presumeix afecte al 100 per cent considerant-lo en principi deduïble en la seva totalitat, sense perjudici que l'Administració pugui demostrar una afectació inferior.