Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Que el IVA hagi estat suportat en adquisicions de béns o serveis utilitzats en l'activitat empresarial o professional

La Llei reguladora del IVA estableix que no podran ser objecte de deducció, en cap mesura ni quantia, les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades sense la intenció d'utilitzar-les en la realització d'activitats empresarials o professionals, encara que ulteriorment els esmentats béns o serveis s'afectin totalment o parcialment a les esmentades activitats.

En aquest apartat s'ha de distingir segons es tracti o no, de béns d'inversió (consulti el concepte de béns d'inversió més endavant en aquest capítol):

 1. Si es tracta de béns que no són d'inversió o de serveis.

  Per poder deduir les quotes suportades, els béns o serveis s'han d'utilitzar directament i exclusivament en l'activitat empresarial o professional.

  No s'entenen afectes directament i exclusivament a l'activitat, entre d'altres:

  • Béns utilitzats alternativa o simultàniament en l'activitat empresarial o professional i en altres activitats.

  • Béns o drets que no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.

  • Béns i drets que no s'integrin al patrimoni empresarial o professional.

  Exemple:

  Si s'utilitza simultàniament un equip informàtic que va costar 1.000 euros o el telèfon per a una activitat empresarial i per a finalitats privades, no es poden deduir les quotes suportades en cap mesura.

 2. Si es tracta de quotes suportades en l'adquisició, importació, arrendament o cessió d'ús de béns d'inversió que es facin servir en tot o en part en l'activitat empresarial o professional, o si es tracta dels següents béns o serveis directament relacionats amb els béns d'inversió:

  • Accessoris i peces de recanvi.
  • Combustibles, carburants, lubrificants i productes energètics necessaris per al seu funcionament.
  • Serveis d'aparcament i utilització de vies de peatge.
  • Rehabilitació, renovació i reparació dels béns d'inversió.

  En aquest apartat 2, cal tenir en compte les regles següents:

  1. No són deduïbles en cap mesura les quotes suportades en:

   • Béns o drets que no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.
   • Béns i drets que no s'integrin al patrimoni empresarial o professional.
  2. Són deduïbles parcialment les quotes suportades en béns utilitzats, alternativa o simultàniament, en l'activitat empresarial o professional i en altres activitats.

   Perquè sigui aplicable aquest apartat 2 és necessari provar l'afectació, almenys parcial, a l'activitat i una vegada provada l'afectació entraran en joc les presumpcions o la justificació del grau d'afectació.

  Finalment, en aquest apartat 2, hem de distingir al seu torn dos supòsits:

  1. Vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes:

   • Es presumeixen en general afectats al 50 per cent al desenvolupament de l'activitat.

   • Existeix una presumpció d'afectació al 100 per cent per a determinats béns:vehicles mixtos utilitzats en el transport de mercaderies, els utilitzats en el transport de viatgers, en la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots, en proves, assajos, demostracions o promoció de vendes pels seus fabricants, en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials i en serveis de vigilància.

   Exemple:

   Per poder deduir la quota suportada en l'adquisició d'un vehicle de turisme utilitzat en finalitats particulars i en l'activitat empresarial, és necessari provar l'afectació, almenys parcial, a l'activitat i, una vegada provada (per a la qual cosa pot utilitzar-se qualsevol medi de prova admès en dret), s'aplicarà la deducció del 50 per cent de la quota suportada, tret que es pretengués un grau d'utilització superior, en el cas de la qual s'haurà de provar per l'interessat, o un d'inferior, que haurà de ser provat per l'Administració.

  2. Resta de béns d'inversió: les quotes suportades seran deduïbles en la mesura que vagin a utilitzar-se en el desenvolupament de l'activitat.

   Exemple:

   En cas d'un immoble que es destina a habitatge i a despatx professional, la quota suportada serà deduïble en la part afectada a l'activitat professional, sent un criteri raonable la deducció en proporció amb els metres quadrats destinats a l'activitat respecte del total de metres de l'immoble.

Aquestes deduccions s'han de regularitzar quan s'acrediti un grau d'utilització diferent en l'activitat adaptant el procediment de regularització de deduccions per béns d'inversió.

El grau d'utilització en l'activitat s'ha d'acreditar pel subjecte passiu per qualsevol medi de prova admès en dret, sense que sigui medi de prou prova l'autoliquidació ni la comptabilització o inclusió dels béns en els registres oficials de l'activitat.