Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qui pot efectuar la deducció

Només poden deduir el IVA els qui compleixin els següents requisits subjectius:

  1. Tenir la condició de empresaris o professionals.

  2. Haver iniciat la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponent a les seves activitats empresarials o professionals.

No obstant això, s'admet la deducció de les quotes suportades o satisfetes abans de l'inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis pròpies de l'activitat.

Els subjectes passius que realitzin conjuntament operacions subjectes a l'impost i no subjectes d'acord amb el disposat a l'article 7.8º de la Llei del IVA en relació amb els ens públics, podran deduir les quotes suportades per l'adquisició de béns i serveis destinats de forma simultània a la realització d'unes i altres en funció d'un criteri raonable i homogeni d'imputació de les quotes corresponents als béns i serveis utilitzats per al desenvolupament de les operacions subjectes a l'impost (o no subjectes per realitzar-se fora del territori d'aplicació de l'impost que originarien dret a deducció si s'haguessin efectuat en el mateix).

A aquests efectes, u criteri raonable i homogeni d'imputació de les quotes corresponents a béns i serveis destinats simultàniament a ambdós tipus d'operacions podrà ser la proporció que representi en cada any natural l'import total, exclòs el IVA, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis de les operacions subjectes a l'impost, respecte del total d'ingressos que obtingui el subjecte passiu pel conjunt de la seva activitat.

Òbviament no seran deduïbles les quotes suportades per les adquisicions o importacions de béns o serveis destinats exclusivament a realitzar operacions no subjectes de l'article 7.8º de la Llei del IVA.

De la mateixa manera seran d'aplicació els criteris generals de deducibilidad i en el seu cas, serà aplicable la norma de la prorrata.

El previst en aquest apartat no serà d'aplicació a les activitats de gestió de serveis públics en les condicions assenyalades en la lletra a) de l'article 78.Dos.3.º de la Llei del IVA.