Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Aplicació del recàrrec d'equivalència

El recàrrec d'equivalència s'aplica a les següents operacions:

 1. Lliuraments de béns mobles o semovents per empresaris a comerciants minoristes.

  Els proveïdors dels detallistes els repercutiran, a més del IVA, el recàrrec d'equivalència, de forma independent a la factura i sobre la mateixa base.En aquests casos, s'ha d'expedir factura separada per documentar aquests lliuraments.

  La liquidació i ingrés del recàrrec d'equivalència s'efectuaran pel proveïdor conjuntament amb el IVA i ajustant-se a les mateixes normes.

  Per a la seva correcta aplicació, els detallistes estan obligats a indicar als seus proveïdors o a la Duana la circumstància d'estar o no inclosos en aquest règim.Des de gener de 2020, s'incorpora a la Seu electrònica de la AEAT un nou servei d'ajuda que permet consultar si un client està sotmès o no al règim especial del recàrrec d'equivalència.La dada oferta per aquest servei d'ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

  En el cas de no repercutir-li el recàrrec d'equivalència algun proveïdor, quan resultés d'aplicació, el detallista l'ha de posar en coneixement de la Delegació o Administració de la AEAT corresponent al seu domicili fiscal, per no incórrer en infracció.

 2. Quan el comerciant minorista en règim de recàrrec d'equivalència realitza adquisicions intracomunitàries, importacions i adquisicions de béns en els quals el detallista sigui subjecte passiu per inversió.En aquests casos, el detallista té obligació de liquidar i pagar l'impost i el recàrrec, presentant el model 309.

Supòsits de no-aplicació del recàrrec d'equivalència:

 • Lliuraments a comerciants que acreditin no estar sotmesos al règim especial.

 • Lliuraments per subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 • Lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns que no són objecte de comerç per l'adquirent.

 • Lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions d'articles exclosos de l'aplicació del règim especial.