Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regla general

Les prestacions de serveis tributaran pel IVA espanyol d'acord amb els següents criteris:

 1. Quan el destinatari sigui un empresari o professional i arreli al territori d'aplicació de l'Impost la seu de la seva activitat econòmica, o tingui al mateix un establiment permanent o el lloc del seu domicili o residència habitual, sempre que es tracti de serveis que tinguin per destinataris a l'esmentada seu, establiment permanent, domicili o residència habitual, amb independència d'on es trobi establert el prestador dels serveis i del lloc des del qual els presti.

 2. Quan el destinatari no sigui un empresari o professional sempre que els serveis es prestin per un empresari o professional i la seu de la seva activitat econòmica o establiment permanent des del que els presti o el lloc del seu domicili o residència habitual, es trobi al territori d'aplicació de l'Impost.

Per excepció, no tributen pel IVA espanyol els serveis que s'enumeren a continuació, quan el destinatari dels mateixos sigui un particular i estigui establert o tingui el seu domicili o residència habitual fora de la Comunitat, tret que estigui establert o tingui el seu domicili o residència habitual a les Canàries, Ceuta o Melilla:

 1. Les cessions i concessions de drets d'autor, patents, llicències, marques de fàbrica o comercials i els altres drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets similars.

 2. La cessió o concessió de fons de comerç, d'exclusives de compra o venda o del dret a exercir una activitat professional.

 3. Els de publicitat.

 4. Els d'assessorament, auditoria, enginyeria, gabinet d'estudis, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals i altres de similars, a excepció dels compresos en el número 1r de l'apartat Uno de l'article 70 d'aquesta Llei.

 5. Els de tractament de dades i el subministrament d'informacions, inclosos els procediments i experiències de caràcter comercial.

 6. Els de traducció, correcció o composició de textos, així com els deixats per intèrprets.

 7. Els d'assegurança, reassegurança i capitalització, així com els serveis financers, citats respectivament per l'article 20, apartat Uno, números 16è i 18è, d'aquesta Llei, inclosos els que no estiguin exempts, a excepció del lloguer de caixes de seguretat.

 8. Els de cessió de personal.

 9. El doblatge de pel·lícules.

 10. Els arrendaments de béns mobles corporals, a excepció dels quals tinguin per objecte qualsevol mitjà de transport i els contenidors.

 11. La provisió d'accés a les xarxes de gas natural, situades al territori de la Comunitat o a qualsevol xarxa connectada a les esmentades xarxes, a la xarxa d'electricitat i de calefacció o de refrigeració, i el transport o distribució a través de les esmentades xarxes, així com la prestació d'altres serveis directament relacionats amb qualssevol dels serveis compresos en aquesta lletra.

 12. Les obligacions de no prestar, totalment o parcialment, qualsevol dels serveis enunciats en aquest número.

Seu de l'activitat econòmica:

Estarà situada al territori on l'empresari o professional centralitzi la gestió i l'exercici habitual de la seva activitat.

A efectes de determinar el lloc de realització de les prestacions de serveis, la seu de la seva activitat econòmica serà el lloc en el qual s'exerceixen les funcions d'administració central de l'empresa.Per determinar-ho es tindran en compte el lloc en el qual es prenguin les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa, el domicili social i el lloc en el qual es reuneixi la direcció.Quan aquests criteris no permetin determinar amb certesa el lloc en el qual arrela la seu de l'activitat econòmica, el criteri que prevaldrà és el lloc en el qual es prenguin les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa.

Una simple adreça postal no podrà considerar-se seu de l'activitat econòmica.

Establiment permanent:

Es considera establiment permanent qualsevol lloc fix de negocis on els empresaris o professionals realitzin activitats econòmiques.En particular es consideraran com tals la seu de direcció, sucursals, oficines, mines, pedreres, determinades obres de construcció, instal·lació o muntatge, explotacions agràries, forestals o pecuàries, béns immobles explotats en arrendament o per un altre títol, etc.

A efectes de determinar el lloc de realització de les prestacions de serveis, s'entendrà per establiment permanent qualsevol establiment, diferent de la seu de l'activitat econòmica que es caracteritzi per un grau suficient de permanència i una estructura adequada en termes de mitjans humans i tècnics que li permetin rebre i utilitzar els serveis que li siguin prestats per a les necessitats pròpies de l'esmentat establiment o que li permetin prestar els serveis que subministri.

El fet de disposar d'un NIF-IVA no serà suficient quan tal per considerar que un subjecte passiu té un establiment permanent en l'Estat que hagi atribuït dit NIF.