Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut de la factura

Contingut general de les factures ordinàries

Tota factura i les seves còpies han de contenir, com a mínim, les següents dades o requisits:

 1. Número i, en el seu cas, sèrie. La numeració serà correlativa dins de cada sèrie.Poden establir-se sèries diferents quan existeixin raons que ho justifiquin i, en especial, si existeixen diversos establiments o es realitzen operacions de diferent naturalesa.

  No obstant això, serà obligatòria l'expedició de factures utilitzant sèries específiques en el cas de les factures següents:

  • Les expedides pels destinataris o per tercers;per a cada un dels quals haurà d'existir una sèrie diferent.

  • Quan es expedides factures i factures simplificades per documentar operacions efectuades en un mateix any natural.

  • Les rectificatives.

  • Les expedides per l'adjudicatari com a conseqüència de procediments administratius i judicials d'execució forçosa.

  • Les que s'expedeixin per documentar el lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals;així com plata, platí i pal·ladi, en brut, en pols o semillaurat, quan les mateixes donin lloc a la inversió del subjecte passiu.

  • Les factures expedides per agències de viatges que actuïn com mediadores en nom i per compte d'altri en les operacions a què es refereix la Disposició addicional quarta del Reglament de facturació.

  • Les expedides per documentar les operacions intragrupo que es realitzen entre entitats que optin pel nivell avançat del Règim Especial del grup d'entitats.

 2. Data de la seva expedició.

 3. Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.

 4. Número d'identificació fiscal atribuït per l'Administració espanyola o, en el seu cas, per la d'un altre Estat membre de la Comunitat Europea, amb el qual ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura.

  Així mateix, serà obligatòria la consignació del número d'identificació fiscal del destinatari en els següents casos:

  • Que es tracti d'un lliurament de béns destinats a un altre Estat membre n'eximeix conforme a l'article 25 de la Llei de l'Impost.

  • Que es tracti d'una operació el destinatari de la qual sigui el subjecte passiu de l'impost corresponent a aquella.

  • Que es tracti d'operacions realitzades al territori d'aplicació de l'impost i l'empresari o professional obligat a l'expedició de la factura hagi de considerar-se establert a l'esmentat territori.

 5. Domicili fiscal de l'expedidor i del destinatari. Quan el destinatari de les operacions sigui una persona física que no actuï com a empresari o professional no serà obligatòria la consignació del seu domicili.

 6. Descripció de les operacions consignant-se totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable de l'impost i el seu import, incloent el preu unitari sense impost de les esmentades operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en l'esmentat preu unitari.

 7. El tipus impositiu o tipus impositius, en el seu cas, aplicats a les operacions.

 8. La quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que s'haurà de consignar per separat.

 9. La data de l'operació que es documenta o en la que, en el seu cas, s'hagi rebut el pagament anticipat, si és diferent a la d'expedició de la factura.

  No és requisit indispensable la firma de l'expedidor.

 10. Si l'operació està exempta de l'Impost, referència a les disposicions de la Directiva 2006/112/CE, de la LIVA o indicació que l'operació està exempta.

 11. En el cas de facturació per l'adquirent o el destinatari, la menció «facturació pel destinatari».

 12. En el cas que el subjecte passiu sigui l'adquirent o el destinatari de l'operació, la menció «inversió del subjecte passiu».

 13. En el cas d'aplicació del règim especial de les agències de viatge, la menció «règim especial de les agències de viatge».

 14. En el cas d'aplicació del REBU, la menció «règim especial dels béns utilitzats», «règim especial dels objectes d'art» o «règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció».

 15. A les factures expedides per lliuraments de mitjans de transport nous exempts del IVA per destinar-se a un altre Estat membre, s'han de fer constar les característiques dels mitjans de transport, la data de la seva primera posada en servei i les distàncies recorregudes o hores de navegació realitzades.

 16. En el cas d'aplicació del règim especial del criteri de caixa la menció «règim especial del criteri de caixa».