Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Regularització de les proporcions de tributació

La nova redacció de l'article 29 de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb el País Basc, modificada per la Llei 10/2017, de 28 de desembre, estableix que en els supòsits en els que els contribuents haguessin estat sotmesos a la competència exaccionadora d'una Administració tributària, foral o comú, durant els períodes de liquidació anteriors al moment en què iniciïn la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis i a una altra diferent durant els períodes de liquidació posteriors, o quan hagi variat substancialment la proporció en la que tributen a les diferents Administracions, comú o forals, durant els esmentats períodes de liquidació, procediran a la regularització de les quotes retornades.

S'entendrà que ha variat substancialment la proporció en la que tributen a les diferents Administracions, comú o forals, quan la proporció corresponent a alguna de les Administracions hagi variat en, com a mínim, 40 punts percentuals.

Aquesta regularització s'efectuarà de conformitat amb els percentatges de tributació a cadascuna de les Administracions afectades corresponents al primer any natural complet posterior a l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis.

Els subjectes passius hauran de presentar una declaració específica davant totes les Administracions tributàries afectades per la regularització, en el mateix termini en què correspongui presentar l'última declaració-liquidació del primer any natural complet posterior a l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat.

La declaració davant l'AEAT s'efectuarà a través del model 318, que haurà de presentar-se, si escau, en el termini de presentació de l'última declaració del primer any natural complet posterior a l'inici de les entregues de béns o prestacions de serveis.

Els models de declaració a presentar davant les Diputacions Forals del País Basc seran els que corresponguin d'acord amb la normativa foral.

Aquesta regularització no tindrà efectes econòmics davant els contribuents.

Les Administracions hauran d'assumir la devolució de les quotes corresponents als períodes de liquidació anteriors al moment en què iniciïn la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis, el que donarà lloc a què hagin de compensar-se entre si les quantitats que corresponguin.