Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Operacions assimilades a les adquisicions intracomunitàries de béns a títol onerós

Es consideren com a tals les següents operacions:

 1. L'enviament de béns sense transmissió (és a dir, quan el transmitent i l'adquirent són la mateixa persona) des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'impost.

  S'exceptuen les operacions excloses del concepte de transferència de béns com a operació assimilada a lliurament de béns.

  Exemple:

  Un empresari francès envia mercaderies des de França a un magatzem de la seva propietat situat a la Península o Illes Balears per a la seva posterior distribució a Espanya.L'operació es considera adquisició intracomunitària.

 2. L'afectació realitzada per les forces d'un Estat parteix del Tractat de l'Atlàntic Nord per al seu ús o el de l'element civil, de béns no adquirits en les condicions normals de tributació de l'impost en la Comunitat, quan la seva importació no pot beneficiar-se de l'exempció del IVA com a ben destinat a la OTAN.

 3. Qualsevol adquisició resultant d'una operació que si s'hagués efectuat a l'interior del país per un empresari o professional seria qualificada com a lliurament de béns a efectes de l'impost.

  Exemple:

  • La venda de mercaderies realitzada per un empresari francès a un empresari espanyol amb condició suspensiva quan les mercaderies són remeses a Espanya, es considera operació assimilada a adquisició intracomunitària de béns.

  • Està subjecta a Espanya l'adquisició de béns per part d'un comissionista espanyol en virtut d'un contracte de comissió de venda a un comitent francès en cas de mediació per compte propi en una operació de venda de mercaderies en les quals hi ha transport de França a Espanya.