Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Límit conjunt per a les vendes intracomunitàries a distància i els serveis deixats per via electrònica, de telecomunicacions, radiodifusió i televisió (art. 73 LIVA)

Les vendes intracomunitàries a distància i les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió, televisió i via electrònica, que tinguin per destinataris a consumidors finals i s'efectuïn, per empresaris o professionals establerts en únic Estat membre s'entendran realitzats en l'Estat membre on sigui establert el proveïdor quan el valor de les esmentades prestacions i vendes no excedeixi, IVA exclòs, de 10.000 euros en l'any natural precedent, ni s'hagi superat aquesta xifra durant l'any natural en curs.

No obstant això, els empresari o professionals podran optar per la tributació en destinació d'aquestes operacions, encara quan en l'any natural anterior no s'hagués superat el límit de 10.000 euros.

L'opció s'exercitarà davant de l'Estat membre d'inici de l'expedició o transport dels béns amb destinació al client, o en el que estiguin establerts els proveïdors tractant-se de les prestacions de serveis i comprendrà, com a mínim, dos anys naturals.

Per a l'aplicació del límit de 10.000 euros, l'import de la contraprestació de les operacions no podrà fraccionar-se.

Per calcular aquest límit de 10.000 euros, no es tindran en compte les vendes intracomunitàries a distància de béns objecte d'impostos especials efectuades per a les persones o entitats a què es refereix l'article 14 de la LIVA.