Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Responsables de l'Impost

Règim de dipòsit diferent dels duaners

Amb efectes 11 de juliol de 2021, l'article 8.Tres de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, estén el supòsit de responsabilitat subsidiària del pagament del deute tributari que assoleix a qui ostenti la titularitat dels dipòsits diferents dels duaners corresponent a la sortida o abandonament dels béns d'aquests dipòsits, als béns objecte d'Impostos Especials, exclosos fins a la data per evitar que els beneficis del règim s'utilitzin de forma fraudulenta per realitzar compres exemptes del IVA a l'empara del règim, amb meritació de l'Impost a la sortida, però sense ingrés del mateix davant de la Hisenda Pública.

No obstant això, tractant-se de productes objecte dels Impostos sobre l'Alcohol i les Begudes Derivades o sobre Hidrocarburs, aquesta responsabilitat no serà exigible a qui ostenti la titularitat del dipòsit quan la sortida o l'abandonament dels béns s'hagi realitzat per una persona o entitat autoritzada a l'efecte que consti en el registre d'extractors d'aquests productes, registre administratiu on s'han d'inscriure les esmentades persones o entitats, que es crea amb els esmentats efectes.

Agents de duanes

Amb efectes 11 de juliol de 2021, l'article 8.Uno de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, actualitza el supòsit de responsabilitat subsidiària del pagament de l'impost, definit actualment per als agents de duanes, que serà d'aplicació a les persones o entitats que actuïn en nom i per compte de l'importador.D'aquesta forma, s'alinea el precepte a les modificacions establertes en l'àmbit de la representació duanera i a la figura del representant duaner.