Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut

S'han d'anotar:

Les factures expedides, fins i tot les relatives a operacions exemptes i d'autoconsum.

L'article 63.3 del RIVA estableix el contingut del llibre registre de les factures expedides.No obstant això, s'ha d'advertir que la informació a recollir en aquest llibre és més gran en el cas de tractar-se de subjectes passius obligats a portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica.

1.Amb caràcter general, al llibre registre de factures expedides s'haurà de consignar el nombre de factura i, en el seu cas, sèrie, la data d'expedició, la data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de l'anterior, el nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal del destinatari, base imposable de les operacions, determinada conforme als articles 78 i 79 de la Llei del IVA i, en el seu cas, el tipus impositiu i la quota tributària.

D'acord a aquesta redacció, el contingut dels seients que conformen el llibre registre de factures expedides (sense perjudici de les autoritzacions relatives a la documentació de les operacions i de registre, concedides pel Departament de Gestió Tributària a l'exercici de les seves competències) serà el següent:

Núm. (i sèrie)Data d'expedicióData de realització
operacions
Cognoms i nom, raó social o denominació
completa del destinatari
NIF del destinatariBITipusQuota
(1)
---
--- (2)
---
(3)
---
(3)
---
(4)
---
(5)
---
(5)
---

Notes a la taula:

(1) En el seu cas, podran expedir-se factures mitjançant sèries separades quan existeixin raons que ho justifiquin.No obstant això, serà obligatòria l'expedició en sèries específiques en els casos previstos a l'article 6.1.a) del Reglament de facturació.(Tornar)

(2) Si és diferent a la d'expedició.(Tornar)

(3) Aquesta dada no és necessària a les factures simplificades tret d'en els supòsits de l'article 7 apartats 2 i 3 del Reglament de facturació.(Tornar Cognoms) (Tornar NIF)

(4) D'acord als articles 78 i 79 de la Llei del IVA.(Tornar)

(5) En el seu cas, si es tracta d'operacions subjectes i no eximeixes.(Tornar Tipus) (Tornar Quota)

Tal com s'ha esmentat al capítol 6 d'aquest Manual, si l'operació s'ha efectuat conforme al règim especial del criteri de caixa, s'hauran d'incloure addicionalment les mencions a la data de cobrament (parcial o total), l'import cobrat i el medi de cobrament utilitzat.

2.Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, de forma addicional al contingut recollit en els paràgrafs anteriors, s'haurà d'incloure el següent detall per cada registre de factura expedida:

 • Tipus de factura expedida, indicant si es tracta d'una factura completa o, simplificada, factura rectificativa, indicant el motiu i imports corresponents a la rectificació, factura emesa en substitució de factures simplificades expedides anteriorment, així com si el registre correspon a un seient resum de factures o si la factura ha estat expedida pel destinatari o per un tercer.

  La identificació de les factures rectificades i substituïdes és opcional només als efectes de registre als Llibres, sent obligatòria la seva identificació a la factura en si mateixa.

 • Identificació, en el seu cas, de si es tracta d'una rectificació registral a què es refereix l'article 70 d'aquest Reglament.

 • Descripció de les operacions.

 • Període de liquidació de les operacions que es registren.

 • Les mencions corresponents als règims especials d'or d'inversió, grup d'entitats (nivell avançat), agencia de viatges, béns utilitzats, objectes d'art o d'antiguitats i objectes de col·lecció, criteri de caixa, així com les mencions que es tracta d'una operació exempta i, en el seu cas, la referència al precepte que empara l'exempció, que l'operació no es troba subjecta al IVA, que la mateixa és objecte de inversió del subjecte passiu, que la mateixa s'ha expedit en virtut d'una autorització en matèria de facturació o registrat a l'empara d'una autorització en matèria de simplificació de registre.

 • Import total en els casos de les operacions a les que sigui d'aplicació el règim especial dels béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats, i objectes de col·lecció o el règim especial de les agències de viatges.

Cada una d'aquestes tipologies de factura i de règims especial o mencions a la factura s'ha d'informar atenent a les claus i especificacions recollides a l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Com a conseqüència de l'eliminació d'altres obligacions formals (model 347, model 340 i model 390), s'han d'informar una sèrie de qüestions addicionals a les tradicionalment informades als llibres registre.Aquesta informació que es desenvolupa a través de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, és la següent:

 • Les agències de viatges hauran d'identificar les factures que documentin les prestacions de serveis en la contractació del qual intervinguin com mediadores en nom i per compte d'altri que compleixin els requisits a què es refereix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

 • S'ha d'identificar les factures emeses per operacions d'arrendament de locals de negocis.A més, si l'arrendament no està subjecte a retenció s'ha d'informar de les referències cadastrals i de les dades necessàries per a la localització dels immobles arrendats.

 • Identificació dels cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats efectuats per societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin les de cobrament.

 • Imports que es percebin en contraprestació per transmissions d'immobles, efectuades o que s'hagin d'efectuar, que constitueixin lliuraments subjectes en l'Impost sobre el Valor Afegit.Aquests imports percebuts s'han d'entendre com imports meritats a efectes del seu registre.

Finalment, també s'ha d'informar en aquest llibre registre, però només amb caràcter anual, durant els trenta primers dies del mes de gener següent a l'exercici a què es refereixin, i de forma agrupada:

 • Els imports superiors a 6.000 euros que s'haguessin percebut en metàl·lic durant l'exercici d'una mateixa persona o entitat.

 • Les entitats asseguradores hauran d'informar de les operacions d'assegurances, en els mateixos termes que venien informant en les declaracions informatives, model 347 i 340, pels imports de les primes o contraprestacions percebudes.

3.Al Llibre registre de factures expedides s'ha d'anotar, una per una, les factures expedides.No obstant això, segons estableix l'article 63.4 del RIVA, podran:

 • Agrupar-se en seients resums les factures expedides en la mateixa data i numerades correlativament (recordi's que, quan es documentin les operacions efectuades en un mateix any mitjançant factures ordinàries i simplificades, serà obligatòria l'expedició mitjançant sèries separades d'unes i altres, arts.6 i 7 del Reglament de facturació), sempre que es compleixin simultàniament els següents requisits:

  1. Que als documents objecte del seient resum no sigui preceptiva la identificació del destinatari, conforme al disposat al Reglament de facturació.

  2. Que la meritació de les operacions documentades s'hagi produït dins d'un mateix mes natural.

   Als seients resums de les factures es faran constar la data que s'hagin expedit, la base imposable global, el tipus impositiu, la quota global i els números inicial i final dels documents anotats, i si les operacions s'han efectuat conforme al règim especial del criteri de caixa (incloent-se en aquest cas la menció).

 • Dividir una sola factura en diversos seients correlatius quan inclogui operacions que tributin a tipus impositius diferents.

Igualment, s'hauran d'anotar de forma separada:

 • Les factures rectificatives.

 • Les factures que documentin les operacions intragrupo que es realitzen entre entitats que apliquin el nivell avançat del Règim Especial del grup d'entitats.