Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous realitzades per particulars i empresaris sense NIF-IVA

S'inclouen aquí les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transports nous efectuades per les següents persones:

  • Particulars persones físiques.

  • Persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals i que manquen de NIF-IVA.

  • Empresaris que tributen en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca i que no tenen NIF-IVA.

  • Empresaris que realitzen exclusivament operacions exemptes del IVA i que no generen el dret a la deducció del IVA suportat, desproveïts de NIF-IVA.

Quan les persones citades en els quatre guions anteriors efectuen adquisicions de béns en altres Estats membres de la Unió Europea diferents d'Espanya, la tributació per IVA es localitza en l'Estat d'origen i no hi ha subjecció al IVA espanyol pel concepte «adquisició intracomunitària de béns». Això és així, tret de per la qual cosa es refereix a les adquisicions de mitjans de transport nous;en aquest cas, el lliurament està exempt del IVA en l'Estat d'origen i es grava l'adquisició intracomunitària a Espanya.

Tenen la consideració de mitjans de transport:

  1. Els vehicles terrestres accionats a motor la cilindrada del qual sigui superior a 48 cm3 o la potència del qual excedeixi de 7,2 kw.

  2. Les embarcacions l'eslora màxima de les quals sigui superior a 7,5 metres, a excepció d'aquelles que afecti l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

  3. Les aeronaus el pes total de les quals l'enlairament superi de 1.550 quilograms, a excepció d'aquelles que afecti l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

Tenen la consideració de nous quan es doni qualssevol de les circumstàncies següents:

  1. Que el seu lliurament s'efectuï abans dels tres mesos següents a la data de la seva primera posada en servei o, tractant-se de vehicles terrestres accionats a motor, abans dels sis mesos següents a l'esmentada data.

  2. Que els vehicles terrestres no hagin recorregut més de 6.000 km, les embarcacions no hagin navegat més de 100 hores i les aeronaus no hagin volat més de 40 hores.

L'adquisició d'un mitjà de transport nou adquirit en un país de la Unió Europea diferent d'Espanya, està subjecta sempre al IVA a Espanya quan el mitjà de transport és expedit a la Península o les Balears, amb independència de les condicions del transmitent i de l'adquirent.