Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Terminis de registre

1.Amb caràcter general s'estableix que les operacions objecte d'anotació registral s'hauran de trobar assentades als corresponents llibres registres en el moment en què es realitzi la liquidació i pagament de l'impost relatiu a les esmentades operacions o, en qualsevol cas, abans que finalitzi el termini legal per realitzar la referida liquidació i pagament en període voluntari.

No obstant això, les operacions efectuades pel subjecte passiu respecte de les quals no s'expedeixin factures s'hauran d'anotar en el termini de set dies a partir del moment de la realització de les operacions o de l'expedició dels documents, sempre que aquest termini sigui menor que l'assenyalat en l'apartat anterior.

2.Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, s'estableix un termini específic de remissió:

La informació corresponent a les factures expedides, en el termini de quatre dies naturals des de l'expedició de la factura, tret que es tracti de factures expedides pel destinatari o per un tercer, d'acord amb el disposat a l'article 164.dos de la Llei de l'Impost, i en les disposicions addicional tercera i sisena del Reglament de facturació i Mercat Organitzat del Gas, en el cas del qual, l'esmentat termini serà de vuit dies naturals.

En ambdós supòsits el subministrament s'haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagués produït la meritació de l'Impost corresponent a l'operació que s'ha de registrar.No obstant això, tractant-se d'operacions no subjectes a l'Impost per les quals s'hagués hagut d'expedir factura, el termini de quatre o vuit dies naturals es determinarà amb referència a la data en què s'hagués realitzat l'operació.

El termini de remissió dels registres de facturació corresponents a factures expedides rectificatives serà de quatre dies naturals a comptar des de l'expedició de l'esmentada factura.Així mateix, el termini per a la remissió dels cobraments de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa, serà de quatre dies naturals des que es produeixi el cobrament corresponent.

La remissió del document electrònic de reembors a què es refereix l'article 9.1.2.º B) del Reglament de l'Impost, s'haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'inclogui la rectificació de l'Impost corresponent a la devolució de la quota suportada pel viatger.

A efectes del còmput del termini d'aquests quatre o vuit dies naturals, s'exclouran els dissabtes, els diumenges i els declarats dies festius nacionals.

Es recorda que en la pàgina web de l'Agència Tributària es troba disponible l'eina «Calculadora de terminis per a la remissió dels registres de facturació» que indica la data límit per remetre els esmentats registres, així com el període i exercici d'anotació al Llibre registre de factures emeses per a cada una de les diferents claus de factures.