Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Empresaris o professionals als que s'aplica

 1. Als qui no vengen desenvolupant activitats empresarials o professionals i adquireixin la condició d'empresaris o professionals per adquirir béns o serveis amb la intenció de destinar-los a la realització d'activitats empresarials i professionals.

  A aquests efectes, és necessari que l'interessat pugui acreditar els elements objectius que confirmin que tenia tal intenció en el moment en què va efectuar l'adquisició o importació dels béns o serveis. L'Administració tributària li pot exigir aquesta acreditació.

  L'interessat podrà efectuar aquesta acreditació per qualsevol dels mitjans de prova admesos en dret. En particular, podrà tenir en compte les següents circumstàncies:

  • La naturalesa dels béns i serveis adquirits o importats, que haurà d'estar en consonància amb l'índole de l'activitat que es té intenció de desenvolupar.

  • El període transcorregut entre l'adquisició o importació d'aquests béns i serveis i la utilització efectiva dels mateixos en l'activitat.

  • El compliment de les obligacions formals, registrals i comptables exigides als empresaris o professionals.

  • Disposar de, o haver sol·licitat, les autoritzacions, permisos o llicències necessaris per al desenvolupament de l'activitat.

  • Haver presentat declaracions tributàries corresponents a l'activitat.

  Si l'adquirent o importador dels béns o serveis no pot aportar l'acreditació a què es refereixen els paràgrafs anteriors, es considerarà que el mateix no tenia la condició d'empresari o professional en el moment d'aquesta adquisició o importació, i no cabrà la deducció de les quotes de l'IVA suportats. Això és així fins i tot en cas que, en un moment posterior a l'adquisició o importació dels béns o serveis, l'interessat decideixi destinar-los a l'exercici d'una activitat empresarial o professional.

 2. Als qui siguin ja empresaris o professionals per realitzar activitats empresarials o professionals i iniciïn una activitat que constitueixi un sector diferenciat.