Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

E) Operacions no subjectes

1.Adquisicions intracomunitàries de béns

Estaran no subjectes i per tant no han de declarar-se, les següents adquisicions intracomunitàries de béns realitzades al territori d'aplicació del IVA espanyol:

 1. Aquelles en les quals l'empresari o professional transmitent es beneficiï del règim de franquícia de l'impost en l'Estat membre des del qual s'inicia el transport.

  En la legislació espanyola que regula el IVA, no està contemplat cap règim de franquícia.

 2. Aquelles en què el corresponent lliurament en l'Estat membre d'origen hagi tributat amb subjecció a les regles del règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció en l'Estat membre d'inici del transport.

 3. Aquelles que es corresponguin amb els lliuraments de béns que hagin de ser objecte d'instal·lació o muntatge.

 4. Aquelles que es corresponguin amb les vendes intracomunitàries a distància previstes a l'article 68.Tres.a) de la LIVA.

 5. Aquelles que es corresponguin amb els lliuraments de béns objecte d'Impostos Especials a què es refereix l'article 68.Cinc de la LIVA.

 6. Els lliuraments exempts en l'Estat membre d'origen per tractar-se d'operacions assimilades a exportacions referents a vaixells, aeronaus i relacions diplomàtiques i internacionals i OTAN.

 7. Aquelles que es corresponguin amb els lliuraments de gas a través d'una xarxa de gas natural situada al territori de la Comunitat o de qualsevol xarxa connectada a l'esmentada xarxa, els lliuraments d'electricitat o els lliuraments de calor o de fred a través de les xarxes de calefacció o de refrigeració que s'entenguin realitzades al territori d'aplicació de l'impost d'acord amb l'article 68.Seis de la LIVA.

 8. Tampoc no estaran subjectes, tret de renúncia a la no-subjecció, les adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per:

  1. Els subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, respecte dels béns destinats al desenvolupament de l'activitat sotmesa a l'esmentat règim.

  2. Els subjectes passius que realitzin exclusivament operacions que no originen el dret a la deducció total o parcial de l'impost.

  3. Les persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals.

  La no-subjecció només s'aplicarà respecte de les adquisicions intracomunitàries de béns, efectuades per les persones indicades, quan l'import total de les adquisicions de béns procedents dels altres Estats membres, exclòs l'impost meritat en els esmentats Estats, no hagi assolit en l'any natural precedent 10.000 euros.La no-subjecció s'aplicarà en l'any natural en curs fins a assolir l'esmentat import.

  No obstant això, estaran subjectes en tot cas les següents adquisicions intracomunitàries efectuades per les persones i entitats a què es refereixen les lletres a), b) i c) citades anteriorment en aquest mateix punt:

  • Les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous.

  • Les adquisicions intracomunitàries de béns objecte d'impostos especials.

2.Importacions

Quan el bé es col·loqui en zona franca, dipòsit franc i altres dipòsits o es vinculi als règims duaners o fiscals, tret del règim de dipòsit diferent del duaner, la importació només es produirà quan el bé surti de les esmentades àrees o abandoni els esmentats règims i sempre que el bé no sigui objecte d'una exportació o d'un lliurament intracomunitari eximeix.