Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lliurament de béns

1.Regla general

S'entén per lliurament de béns la transmissió del poder de disposició sobre béns corporals, és a dir, la transmissió del poder de disposar dels béns amb les facultats atribuïdes al seu propietari.

Tenen la condició de béns corporals, a aquests efectes, el gas, la calor, el fred, l'energia elèctrica i altres modalitats d'energia.

2.Regles específiques

Es consideren lliuraments de béns, amb independència que es produeixi o no la transmissió del poder de disposició sobre els mateixos:

 1. Les execucions d'obra de construcció o rehabilitació d'una edificació quan qui executi l'obra aporti materials el cost del qual superi el 40 per cent de la base imposable del IVA corresponent a l'operació.En aquest punt, cal tenir en compte que els conceptes d'“edificació” i de “rehabilitació” tenen un contingut específic a efectes del IVA definit en la mateixa Llei de l'Impost.

 2. Les aportacions no dineràries d'elements del patrimoni empresarial o professional i les adjudicacions d'aquesta naturalesa en cas de liquidació o dissolució de qualsevol tipus d'entitats.

  En particular, es considera lliurament de béns l'adjudicació en favor dels comuners de terrenys o edificacions promoguts per la comunitat de béns, en proporció amb la seva quota de participació.

  Exemple:

  L'aportació a una comunitat de béns d'un solar si aquest formava parteix d'un patrimoni empresarial.

  Si una comunitat de béns constituïda per dos comuners promou la construcció d'un immoble, finalitzada la mateixa, s'adjudica a cada comuner el 50% de l'edificació, l'esmentada adjudicació té la consideració de primer lliurament de béns.

 3. Les transmissions de béns en virtut d'una norma o resolució administrativa o jurisdiccional, inclosa l'expropiació forçosa.

  Exemple:

  Dins d'aquest tipus de transmissions es poden citar, entre d'altres:

  • Les vendes de béns en subhasta administrativa o judicial que formen part de l'actiu empresarial.El venedor serà l'empresari embargat i el comprador l'adjudicatari.

  • Els lliuraments realitzats per empresaris o professionals de béns afectes a les seves activitats, a favor d'un ens públic que els adquireix per expropiació forçosa, amb independència del caràcter de la contraprestació, dinerària o en espècie.

 4. Les cessions de béns sense que es produeixi la transmissió de la propietat seran lliuraments quan tinguin lloc en virtut de contractes de venda amb pacte de reserva de domini o condició suspensiva o contractes d'arrendament venda.S'assimilen a lliuraments de béns els arrendaments amb opció de compra des que l'arrendatari es compromet a exercitar l'opció i els arrendaments de béns amb clàusula de transferència de la propietat vinculant per a ambdues parts.

  Important:

  Segons l'anterior, els arrendaments financers tenen la consideració de prestació de serveis fins que l'arrendatari exerciti o es comprometi a exercitar l'opció de compra, moment en què passen a tenir la consideració de lliurament de béns.

 5. Les transmissions de béns entre comitent i comissionista que actuï en nom propi, efectuades en virtut de contractes de comissió de venda o de comissió de compra.

  Un comissionista que intervingui en un lliurament de béns pot actuar en nom propi o aliè.Si actua en nom propi es produeixen dos lliuraments, una del proveïdor al comissionista i una altra del comissionista al comitent si es tracta d'una comissió de compra o, si es tracta d'una comissió de venda, hi haurà un lliurament del comitent al comissionista i una altra d'aquest al client.

  Si actua en nom aliè l'operació entre comitent i comissionista és una prestació de serveis i l'operació entre el comitent i el tercer (comprador o venedor segons el cas) és un lliurament de béns.

  Comissió de compraComissió de venda
  Comissió en nom propi
  • Relació proveïdor-comissionista:
   lliurament de béns
  • Relació comissionista-comitent:
   lliurament de béns
  • Relació comitent-comissionista:
   lliurament de béns
  • Relació comissionista-client:
   lliurament de béns
  Comissió en nom aliè
  • Relació proveïdor-comitent:
   lliurament de béns
  • Relació comissionista-comitent:
   prestació de serveis
  • Relació comitent-client:
   lliurament de béns
  • Relació comissionista-comitent:
   prestació de serveis
 6. El subministrament de productes informàtics normalitzats efectuats en qualsevol suport material, considerant-se aquells que no necessitin de cap modificació substancial per ser utilitzats per qualsevol usuari.

 7. Les transmissions de valors la possessió de les quals asseguri, de fet o de dret, l'atribució de la propietat, l'ús o gaudi d'un immoble o d'una part del mateix.

3.Vendes a distància

Des d'1 de juliol de 2021, dins dels lliuraments de béns es defineixen dues noves categories:

 1. Vendes a distància intracomunitàries de béns:

  Els lliuraments de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un Estat membre diferent del d'arribada de l'expedició o del transport amb destinació al client, quan es compleixin les següents condicions:

  1. Que els destinataris siguin les persones les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguin subjectes a l'impost en virtut del disposat a l'article 14 d'aquesta Llei, o bé qualsevol altra persona que no tingui la condició d'empresari o professional.

  2. Que els béns objecte dels esmentats lliuraments siguin diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.

 2. Vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers:

  Els lliuraments de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un país o territori tercer amb destinació a un client situat en un Estat membre, quan es compleixin les següents condicions:

  1. Que els destinataris siguin les persones les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguin subjectes a l'impost en virtut del disposat a l'article 14 d'aquesta Llei, o bé qualsevol altra persona que no tingui la condició d'empresari o professional actuant com tal.

  2. Que els béns objecte dels esmentats lliuraments siguin diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.

Vendes a distància amb intervenció d'una interfície electrònica

Amb l'objectiu de garantir l'efectiva recaptació del IVA i alhora reduir les càrregues administratives, des d'1 de juliol de 2021, els qui facilitin determinades vendes a distància a través d'una interfície electrònica es converteixen en subjectes passius:

Quan un empresari o professional faciliti a través d'una interfície electrònica de la qual sigui titular les següents operacions:

 1. La venda a distància de béns importats el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 euros, o

 2. El lliurament de béns a l'interior de la Comunitat per part d'un empresari o professional no establert en la Comunitat a una persona que no tingui la condició d'empresari o professional actuant com tal, es considerarà que l'esmentat empresari o professional titular de la interfície electrònica ha rebut i lliurat ell mateix els béns.

És a dir, les operacions anteriors es “divideixen” en dos lliuraments:

 1. Un lliurament del proveïdor a la interfície electrònica.

 2. Un lliurament de la interfície al client o consumidor final.

En el cas de la lletra b) el lliurament del proveïdor a la interfície estarà exempta i no limitarà el de dret a la deducció.

En ambdós casos, el transport dels béns es vincularà al lliurament efectuat per la interfície al client o consumidor final.