Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Obligacions formals

Els empresaris o professionals acollits al règim simplificat de l'IVA hauran de complir les següents obligacions formals:

  1. Portar un Llibre Registre de factures rebudes, on anotaran les factures relatives a les adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s'hagi suportat o satisfet l'impost. S'anotaran separadament les adquisicions i importacions d'actius fixos, així com les dades necessàries per efectuar les regularitzacions si fora precís.

    Si realitza altres activitats no acollides al règim simplificat, haurà d'anotar separadament les adquisicions corresponents a cada sector diferenciat.

  2. Hauran de portar un Llibre Registre d'operacions si realitza alguna de les activitats índexs dels quals o mòduls operin sobre el volum d'ingressos.

  3. Hauran de conservar els justificants dels índexs o mòduls aplicats.