Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Àmbit d'aplicació del règim simplificat

El règim simplificat s'aplica, llevat de renúncia efectuada en termini i forma, als qui compleixin els següents requisits:

 1. Que siguin persones físiques o entitats en règim d'atribució de rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que en aquest últim cas, tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguin persones físiques.

 2. Que realitzin qualsevol de les activitats incloses en l'Ordre Ministerial que regula aquest règim, sempre que, en relació amb tals activitats, no superin els límits establerts per a cadascuna d'elles pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

 3. Que el volum d'ingressos l'any immediatament anterior, no superi qualsevol dels següents imports:

  • Per al conjunt de les seves activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, 250.000 euros anuals.

   A aquests efectes es computarà la totalitat de les operacions, independentment del fet que existeixi o no obligació d'expedir factura.

  • Per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes que es determinin pel Ministre d'Hisenda, 250.000 euros anuals.

   A aquests efectes, només es computaran les operacions que hagin d'anotar-se en els Llibres Registre.

 4. Que el volum d'adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de totes les activitats econòmiques exercides, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, no superi els 250.000 euros (IVA exclòs). Dins aquest límit es tindran en compte les obres i serveis subcontractats i s'exclouran les adquisicions d'immobilitzat.

 5. Que no hagi renunciat a la seva aplicació.

 6. Que no hagi renunciat ni estigui exclòs de l'estimació objectiva en l'IRPF.

 7. Que cap de les activitats que exerceixi el contribuent es trobi en estimació directa en l'IRPF o en algun dels règims de l'IVA incompatibles amb el simplificat. A aquests efectes, resulten compatibles les activitats acollides al REAGP i al règim especial del recàrrec d'equivalència.