Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regles especials

La Llei del IVA estableix les següents:

 1. Quan la contraprestació no consisteixi en diners es considerarà com a base imposable l'import, expressat en diners, que s'hagués acordat entre les parts.Tret que s'acrediti el contrari, la base imposable coincidirà amb els imports que resultin d'aplicar les regles d'autoconsums.

  Si la contraprestació consisteix parcialment en diners, la base imposable serà la més gran de les dues següents quantitats:el resultat d'afegir a l'import, expressat en diners, acordats entre les parts, per la part no dinerària de la contraprestació, l'import de la part dinerària de la mateixa o el determinat per aplicació del disposat en el paràgraf anterior.

 2. Quan en una mateixa operació i per preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa, fins i tot en els supòsits de transmissió de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial, la base imposable corresponent a cada un d'ells es determinarà en proporció amb el valor de mercat dels béns entregats o dels serveis prestats.

  No serà aplicable aquesta regla quan els béns o serveis constitueixin l'objecte de prestacions accessòries d'una altra principal subjecta a l'impost.En aquest cas, les prestacions accessòries segueixen el règim de la principal.

  Exemple:

  Es transmet part d'una empresa que no constitueix una unitat econòmica autònoma per 3.000.000 d'euros.

  El patrimoni transmès consta de:

  • Un edifici el valor de mercat del qual són 2.000.000 d'euros
  • Maquinària valorada a preu de mercat en 1.000.000 d'euros
  • Mercaderies valorades a preu de mercat en 500.000 euros

  Valor de mercat de la totalitat del patrimoni transmès:

  2.000.000 + 1.000.000 + 500.000 = 3.500.000 euros

  La base imposable corresponent a cada bé serà:

  • De l'edifici = (2.000.000 ÷ 3.5000.000) x 3.000.000 = 1.714.285,71 euros

   (La transmissió de l'edifici estarà exempta si és segona transmissió, tret de renúncia)

  • De la maquinària = (1.000.000 ÷ 3.500.000) x 3.000.000 = 857.142,86 euros
  • De les mercaderies = (500.000 ÷ 3.500.000) x 3.000.000 = 428.571,43 euros

  Total:3.000.000,00 euros

 3. En els supòsits d'autoconsum i de transferència de béns a un altre Estat membre de la Unió Europea que constitueixen operacions assimilades a lliurament de béns, seran d'aplicació les següents regles:

  • Si els béns són entregats en el mateix estat en què van ser adquirits, la base imposable coincidirà amb la de l'adquisició.

  • Si els béns entregats s'haguessin sotmès a processos d'elaboració o transformació pel transmitent o pel seu compte, la base imposable serà el cost dels béns o serveis utilitzats per a l'obtenció dels esmentats béns, incloses les despeses de personal.

  • Si el valor dels béns entregats hauria experimentat alteracions com a conseqüència de la seva utilització, deteriorament, obsolescència, enviliment, revalorització o qualsevol altra causa, es considerarà com a base imposable el valor dels béns en el moment en què s'efectuï el lliurament.

 4. En els casos de autoconsum de serveis, es considerarà com a base imposable el cost de prestació dels serveis inclosa, en el seu cas, l'amortització dels béns cedits.

 5. Quan existeixi vinculació entre les parts que intervinguin en una operació, la base imposable serà el seu valor normal de mercat sempre que es compleixi qualsevol dels següents requisits:

  • Que el destinatari de l'operació no tingui dret a deduir totalment el IVA que gravi la mateixa, i la contraprestació pactada sigui inferior a la normal de mercat.

  • Que l'empresari o professional que realitzi les operacions estigui subjecte a la regla de prorrata, i es tracti d'una operació que no genera el dret a la deducció en la qual la contraprestació pactada sigui inferior al valor normal de mercat.

  • Que l'empresari o professional que realitza l'operació estigui subjecte a la regla de prorrata, i es tracti d'una operació que genera el dret a la deducció en la qual la contraprestació pactada sigui superior al valor normal de mercat.

  S'entén per valor normal de mercat el que es pagaria en el TAI en condicions de lliure competència a un proveïdor independent pels mateixos béns i serveis.

  Si no existeix lliurament de béns o prestació de serveis comparable, s'entén per valor de mercat:

   • Per als lliuraments de béns: el preu d'adquisició dels esmentats béns o d'altres de similars o un import superior o, en el seu defecte, el preu de cost en el moment del lliurament.

   • Per a les prestacions de serveis: la suma dels costos que li suposi a l'empresari o professional la prestació.

  La vinculació podrà provar-se per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

  A aquests efectes, es presumirà que existeix vinculació:
  • En el cas que una de les parts intervinents sigui un subjecte passiu de l'Impost sobre Societats, o un contribuent del IRPF o del IRNR, quan així es dedueixi de les normes reguladores dels esmentats impostos.

  • En les operacions realitzades entre els subjectes passius i les persones lligades a ells per relacions de caràcter laboral o administratiu.

  • En les operacions realitzades entre el subjecte passiu i el seu cònjuge o els seus parents consanguinis fins al tercer grau inclusivament.

  • En les operacions realitzades entre una entitat sense fins lucratius i els seus fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern, els cònjuges o parents fins al tercer grau inclusivament de qualsevol d'ells.

  • En les operacions realitzades entre una entitat que sigui empresari o professional i qualsevol dels seus socis, associats, membres o partícips.

  • En les operacions realitzades entre una entitat i els seus establiments permanents.

 6. En les transmissions de béns entre comissionista i comitent en virtut de contractes de comissió de venda o de comissió de compra en els quals el comissionista actuï en nom propi, la base imposable estarà constituïda per:

  Comissió de venda: la contraprestació convinguda pel comissionista i el client menys la comissió.

  Exemple:

  Contracte de comissió de venda que dona dret al comissionista a percebre un percentatge (10 per cent) sobre les vendes realitzades a tercers més l'import de determinades despeses en què incorre per realitzar l'activitat.La base imposable dels lliuraments realitzats pel comitent al comissionista que actua en nom propi és la diferència entre la contraprestació convinguda pel comissionista per la venda dels béns a un tercer, i l'import de la comissió bruta que obté el comissionista per la seva intervenció.La comissió bruta inclou el 10 per cent de l'import de la venda a tercers i les despeses que, segons contracto, el comissionista repercuteix al comitent, que inclouen els propis de cada operació i les despeses generals de l'activitat.

  Comissió de compra:la contraprestació convinguda pel comissionista i el proveïdor més la comissió.

 7. En les prestacions o adquisicions de serveis realitzades per compte de tercer, quan qui presti o adquireixi els serveis actuï en nom propi, la base imposable del IVA corresponent a l'operació realitzada entre el comitent i el comissionista estarà constituïda per:

  • Prestació:la contraprestació del servei concertada pel comissionista menys la comissió.
  • Adquisició: la contraprestació del servei convinguda pel comissionista més la comissió.
 8. Quan la contraprestació es fixi en moneda o divisa diferent de les espanyoles, s'aplica el tipus de canvi venedor, fixat pel Banco de España, que estigui vigent en el moment de la meritació.