Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempcions socials, culturals, esportives

En alguns supòsits la Llei exigeix, perquè sigui procedent l'exempció, que les operacions siguin efectuades per entitats o establiments privats de caràcter social.

Tenen la consideració de establiments privats de caràcter social a aquests efectes aquells en els quals es presentin els següents requisits:

 • Mancar de finalitat lucrativa.

 • Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran de ser gratuïts.

 • Els socis, comuners o partícips de les entitats o establiments i els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclusivament, no podran ser destinataris principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels serveis.Aquest últim requisit no s'aplicarà en les prestacions de serveis d'assistència social i esportius.

Estan exemptes dins d'aquest tipus d'activitats les següents:

 • Les prestacions de serveis d'assistència social indicades en la Llei efectuades per Entidades de dret públic o entitats o establiments privats de caràcter social.

 • Les cessions de personal realitzades en el compliment de les seves finalitats, per entitats religioses inscrites en el Registre corresponent del Ministeri de Justícia, per al desenvolupament d'activitats sanitàries, educatives o d'assistència social.

 • Les prestacions de serveis i els lliuraments de béns accessoris a les mateixes efectuades directament als seus membres per organismes o entitats legalment reconeguts que no tinguin finalitat lucrativa, els objectius dels quals siguin de naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o cívica, realitzades per a la consecució de les seves finalitats específiques, sempre que percebin dels beneficiaris únicament les cotitzacions fixades als seus estatuts.

  Aquesta exempció s'aplicarà a les operacions que compleixin els requisits subjectius i objectius establerts en la normativa amb independència que l'entitat o establiment que realitza el lliurament de béns o prestació de serveis no hagi sol·licitat i obtinguts la qualificació administrativa d'entitat o establiment de caràcter social.

 • Les prestacions de serveis i els lliuraments de béns realitzats pels partits polítics amb motiu de manifestacions destinades a reportar-los un suport financer per al compliment de la seva finalitat específica i organitzats en el seu exclusiu benefici.

 • Els serveis prestats a persones físiques que practiquin l'esport o l'educació física, qualsevol que sigui la persona o entitat al càrrec de la qual es realitzi la prestació, sempre que es prestin per Entidades de dret públic, Federacions esportives, Comitè Olímpic Espanyol, Comitè Paralímpic Espanyol o Entitats o establiments esportius privats de caràcter social.

 • Determinades prestacions de serveis efectuades per Entitats de dret públic o entitats o establiments culturals privats de caràcter social que s'indiquen en la Llei.Així, les de biblioteques, museus, monuments, parcs zoològics, representacions teatrals, etc.

 • Els serveis professionals, inclosos aquells la contraprestació dels quals consisteixi en drets d'autor, prestats per artistes plàstics, escriptors, col·laboradors literaris, gràfics i fotogràfics de diaris i revistes, compositors musicals, autors d'obres teatrals i d'argument, adaptació, guió i diàlegs de les obres audiovisuals, traductors i adaptadors.