Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions formals

 1. Amb caràcter general, els qui realitzin exclusivament aquesta activitat no tenen, a efectes del IVA, obligació d'expedir document de facturació per les vendes, tret que tributin en règim d'estimació directa en el IRPF, si bé, quan el destinatari sigui empresari o professional o quan ho exigeixi per a l'exercici d'un dret de naturalesa tributària, s'haurà d'expedir factura.Igualment, hi haurà aquesta obligació en els altres supòsits regulats a l'article 2.2 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

 2. Els subjectes passius estan obligats a acreditar davant dels seus proveïdors o davant de la Duana el fet d'estar o no sotmesos al règim especial.

  L'Agència Tributària ha incorporat en la seva pàgina web un nou servei d'ajuda «Consulta detallistes en recàrrec d'equivalència» on pot consultar si el seu client (empresari minorista) està sotmès o no al Règim Especial del recàrrec d'equivalència.La dada oferta per aquest servei d'ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

 3. Els subjectes passius no estan obligats a portar registres comptables en relació amb el IVA.

  Excepcions:

  Si realitza altres activitats acollides al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca o del règim simplificat haurà de portar el Llibre Registre de factures rebudes, anotant separadament les factures que corresponguin a les adquisicions de cada sector de l'activitat, incloses les del recàrrec.

  Si realitza altres activitats acollides al règim general o a qualsevol altre règim diferent dels anteriors han de complir respecte d'ells les obligacions generals o específiques.Al Llibre Registre de factures rebudes han d'anotar separadament les factures relatives a adquisicions corresponents a activitats a què sigui aplicable el règim especial del recàrrec d'equivalència.

 4. Quan importin béns hauran de presentar a la Duana les declaracions duaneres corresponents.Quan realitzin adquisicions intracomunitàries o es produeixin supòsits d'inversió del subjecte passiu, hauran de liquidar l'impost i, en el seu cas, el recàrrec presentant el model 309.

 5. Quan lliurin béns a viatgers amb dret a la devolució de l'impost presentaran declaració en el model 308 sol·licitant la devolució dels reemborsos als viatgers, acreditats amb les transferències als interessats o a les entitats col·laboradores.

 6. Quan realitzin lliuraments de béns immobles subjectes i no exempts a l'Impost (tret que es tracti de lliuraments efectuats en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles) han d'ingressar l'impost meritat en aquestes operacions, mitjançant el model 309.

 7. Quan realitzin simultàniament activitats econòmiques en altres sectors de l'activitat empresarial o professional, hauran de tenir documentades en factures diferents les adquisicions de mercaderies destinades a cada una de les diferents activitats per ells realitzades.