Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Procediment

Les deduccions abans de l'inici efectiu de les entregues de béns i prestacions de serveis es practicaran aplicant provisionalment a les quotes suportades el percentatge de deducció que proposi el subjecte passiu a l'Administració, llevat que aquesta fixi un diferent.

La sol·licitud de percentatge provisional de deducció ha d'efectuar-se a l'hora de presentar la declaració censal de començament d'activitat, no essent necessària aquesta sol·licitud quan totes les operacions que es realitzin generin el dret a deduir l'IVA suportat.

La sol·licitud es presenta davant l'òrgan competent de l'Agència Tributària i s'entén concedida transcorregut un mes (comptat des que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació) sense que s'hagi notificada resolució.