Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol

1.Té obligació de facturar un agricultor que està en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca?

Amb caràcter general, no. Els agricultors no han d'expedir documents de facturació, només han de firmar els rebuts que expedeixi el destinatari de les seves operacions.No obstant això, s'haurà d'expedir factura en tot cas en els lliuraments d'immobles.

2.Una empresa fabrica dos productes diferents pot utilitzar una numeració correlativa i una sèrie per a cada producte?

Sí, l'empresa pot establir sèries diferents de factures, especialment però no exclusivament, quan existeixen diversos centres de facturació.

3.Estan autoritzats a expedir factures simplificades els restaurants, amb caràcter general?

Poden donar-se dues situacions:

  • Si tributen pel règim simplificat en el IVA estan exonerats de l'obligació de facturar, tret de per les transmissions d'actius fixos.

  • En un altre cas, els restaurants poden expedir factures simplificades (amb el contingut de l'article 7.1 del Reglament de facturació), sense necessitat de sol·licitar autorització prèvia, quan el seu import no superi els 3.000 euros, IVA inclòs.

No obstant això, quan el destinatari sigui empresari o professional o quan ho exigeixi per a l'exercici d'un dret de naturalesa tributària, la factura simplificada haurà d'incloure addicionalment, les dades a què es refereix l'article 7.2 del Reglament de facturació.

4.Durant quant temps s'ha de conservar la factura de compra d'un edifici?

  1. Si es comença a utilitzar el mateix any de l'adquisició, s'ha de conservar durant 14 anys:l'any de compra, els 9 anys següents per ser el període de regularització i els 4 següents.

  2. Si es comença a utilitzar en anys posteriors a l'adquisició, s'ha de tenir en compte que el període de regularització comença l'any d'utilització i que han d'incrementar-se els anys en què s'han de conservar les factures.

5.Al Llibre Registre de factures rebudes s'ha d'anotar cada factura separadament?

No, pot fer-se un seient resum de les factures rebudes en la mateixa data, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, l'import de cada factura no superi 500 euros, IVA exclòs, i que l'import conjunt no excedeixi de 6.000 euros, IVA no inclòs.

6.Un subjecte passiu que quedi obligat al SII en el curs de l'exercici de 2020 quins registres de facturació ha d'enviar a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària?

Haurà de remetre la totalitat dels registres de facturació de les operacions realitzades des de l'inici de l'exercici 2020, tenint en compte que el termini de remissió de la informació anterior a la inclusió en el SII, serà des de la data de la inclusió fins al final de l'exercici.

7.Quins subjectes passius han de portar els Llibres registre del IVA a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària?

Aquest sistema d'administració dels Llibres registre, conegut com a Subministrament Immediat d'Informació, és obligatori per als subjectes passius que tinguin període de liquidació del IVA mensual:

  • Inscrits en el REDONI'M (Registre de Devolució Mensual d'IVA)

  • Grans Empreses a efectes del IVA (subjectes passius amb un volum d'operacions a efectes del IVA en l'any natural immediat anterior superior a 6.010.121,04 €)

  • Grups d'IVA

Amb caràcter voluntari podran també portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica aquells subjectes passius que, no estant obligats, decideixin acollir-se al mateix.Per a això, podran exercir aquesta opció el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de fer efecte o al temps de presentar la declaració de començament de l'activitat, fent efecte en l'any natural en curs.

L'exercici d'aquesta opció voluntària per a l'exercici 2017 va implicar l'obligació d'autoliquidar el IVA mensualment.

Per als períodes de liquidació que s'iniciïn a partir del 2018, aquells subjectes passius que hagin optat voluntàriament al SII, mantindran el seu període de liquidació trimestral.

8.Un subjecte passiu de IVA les operacions del qual estiguin exclusivament exemptes d'acord al disposat a l'article 20 de la Llei de l'Impost i tingui un volum d'operacions a efectes del IVA en l'any natural immediat anterior superior a 6.010.121,04 € ha de portar els seus llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària?

Sí, està obligat a portar els seus llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.(Consulta de la Direcció General de Tributs V1588-17).

Si bé, no serà necessària l'administració de llibre registre de factures expedides quan no tingui l'obligació d'expedir factura per totes les seves operacions, de conformitat amb l'establert al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, sí que tenen l'obligació de portar el llibre registre de factures rebudes, amb caràcter general, amb independència que l'activitat realitzada es trobi totalment exempta de l'Impost i sense dret a la deducció de les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis per a l'esmentada activitat.