Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisitos

 1. Poden sol·licitar la devolució del IVA que hagin satisfet o que els hagi estat repercutit al territori peninsular espanyol o Illes Balears, aquells empresaris o professionals que compleixin els següents requisits:

  1. Ser subjecte passiu del IVA o tribut anàleg al seu país de residència, el que s'haurà d'acreditar en la forma assenyalada en l'apartat relatiu al «Procediment per sol·licitar la devolució».

  2. Estar establert en la Comunitat, les Canàries, Ceuta o Melilla o en un altre territori tercer.En cas d'empresaris o professionals establerts en un territori tercer diferent de les Canàries, Ceuta o Melilla, haurà d'estar reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts al territori d'aplicació de l'impost per resolució del Directora general de Tributs del Ministeri d'hisenda.

   No obstant això, no serà necessària aquesta reciprocitat per obtenir la devolució de les quotes de l'impost suportades respecte de les importacions de béns i les adquisicions de béns i serveis relatives a:

   • el subministrament de plantilles, motllos i equips adquirits o importats al territori d'aplicació de l'impost pel no establert per a la seva posada a disposició a un empresari establert en el mateix per ser utilitzat en la fabricació de béns que al terme de la seva fabricació sigui expedida o transportada fora de la Comunitat amb destinació a l'empresari no establert.

   • els serveis d'accés, hostaleria, restauració i transport, vinculats amb l'assistència en fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebrin al territori d'aplicació de l'impost.

    Tampoc no s'exigirà l'esmentada reciprocitat en el cas dels empresaris o professionals no establerts en la Comunitat que s'acullin als règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes a distància de béns i certs lliuraments interiors de béns.

  3. No tenir en territori peninsular espanyol o Illes Balears un establiment permanent o, si fos titular d'un, no haver realitzat des de l'esmentat establiment lliuraments de béns ni prestacions de serveis.

  4. Que durant el període a què es refereix la sol·licitud no hagin realitzat al territori d'aplicació operacions subjectes al mateix diferents de:

   • Els lliuraments de béns i prestacions de serveis en les quals els subjectes passius de l'impost siguin els destinataris de les mateixes per inversió.

   • Els serveis de transport i els seus serveis accessoris, exempts de l'impost en virtut del disposat als articles, 21, 23, 24 i 64 de la Llei del IVA .

  5. Que, durant el període a què es refereix la sol·licitud, els interessats no hagin estat subjectes passius del IVA espanyol per aplicació del mecanisme d'“inversió del subjecte passiu” regulat a l'article 84.Uno.2º i 4t de la Llei del IVA.

 2. Les persones establertes en un territori tercer no comunitari hauran de nomenar prèviament un representant resident en el territori al càrrec del qual serà el compliment de les obligacions formals o de procediment, el qual respondrà solidàriament en els casos de devolució improcedent.

  No obstant això, els empresaris o professionals no establerts en la Comunitat que s'acullin als règims especials aplicables als subjectes passius que deixin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes a distància de béns i certs lliuraments interiors de béns, no estaran obligats a nomenar representant davant de l'Administració Tributària.

  Aquesta obligació tampoc no serà exigible en el cas d'empresaris o professionals establerts a les Canàries, Ceuta o Melilla, ni quan es tracti d'empresaris establerts en la Comunitat Europea.

 3. Tractant-se d'empresaris o professionals establerts en la Comunitat, tindran dret a sol·licitar la devolució en la mesura que els béns o serveis per l'adquisició del qual o importació s'ha suportat l'impost, s'utilitzin en la realització d'operacions que els generen el dret a deduir el IVA suportat, tant en aplicació del disposat en la normativa vigent de l'Estat on estan establerts, com del disposat en la Llei del IVA.

  Per determinar l'import per retornar s'apliquen les regles de la prorrata especial.Aquestes regles s'apliquen també als empresaris o professionals establerts a les Canàries, Ceuta i Melilla.

 4. No seran objecte de devolució:

  1. Les quotes que s'haguessin repercutit i suportat indegudament en el cas de lliuraments intracomunitaris i lliuraments amb destinació a l'exportació, exempts de l'impost en ambdós casos.

  2. Les quotes excloses del dret a la deducció, segons l'establert als articles 95 i 96 de la Llei del IVA.