Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Vendes intracomunitàries a distància a particulars o consumidors finals

Amb caràcter general, les vendes intracomunitàries a distància a particulars o consumidors finals tributaran en l'Estat membre en què es trobi el client (particular o consumidor final).

No obstant això, quan es realitzin per empresaris establerts en un únic Estat membre, les vendes a distància tributaran:

  1. En l'Estat membre de destinació, si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distància i de les prestacions de serveis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establerts en altres Estats membres hagués excedit de 10.000 euros.

  2. Si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distància i de les prestacions de serveis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establerts en altres Estats membres no hagués excedit de 10.000 euros i NO es va exercir l'opció per la tributació en destinació, tributaran en origen fins a 10.000 euros i en destinació una vegada superats.

  3. Si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distància i de les prestacions de serveis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establerts en altres Estats membres no hagués excedit de 10.000 euros, però l'empresari hauria exercit l'opció prevista a l'article 73 de la LIVA, tributaran en destinació.

Per ingressar el IVA corresponent a les vendes intracomunitàries a distància, l'empresari podrà:

  1. Acollir-se al règim de la unió de la denominada finestreta única, que permet, mitjançant una única autoliquidació presentada davant de l'Estat membre d'identificació, ingressar el IVA reportat per la totalitat de les vendes intracomunitàries realitzades.

  2. Presentar una autoliquidació en cadascun dels Estats membres que degui el IVA per les vendes intracomunitàries a distància.