Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries

1.Contingut del Llibre de determinades operacions intracomunitàries

Els subjectes passius de l'Impost sobre el Valor Afegit hauran de portar, a més dels llibres citats en els apartats anteriors, un llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Operacions intracomunitàries que s'han d'anotar:

  1. Enviament o recepció de béns per a la realització dels informes pericials o treballs esmentats a l'article 70.Uno.7.º lletra b) de la Llei del IVA.

  2. Transferències i adquisicions intracomunitàries de béns compreses als articles 9.3.º i 16.2.º, incloses les contemplades en les excepcions de les lletres e), f) i g) de l'article 9.3.º de la Llei del IVA.

  3. L'enviament o recepció dels béns compresos en un acord de vendes de béns en consigna a què es refereix l'article 9 bis de la Llei del IVA.

Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, el contingut d'aquest llibre és exactament el mateix.

L'obligació de registrar les vendes en consigna al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través de l'esmentada seu es retarda l'1 de gener de 2021.

Dades que han de constar en els casos previstos en els números 1r i 2n de l'article 66.1 del Reglament del IVA:

  1. Operació i data.

  2. Descripció dels béns amb referència a la factura d'adquisició o títol de possessió.

  3. Altres factures o documentació relatives a les operacions que es tracti.

  4. Identificació del destinatari o remitent, indicant el seu NIF-IVA, raó social i domicili.

  5. Estat membre d'origen o destinació dels béns.

  6. Termini que, en el seu cas, s'hagi fixat per a la realització de les operacions.

La informació que ha de constar en els casos previstos en el número 3r de l'article 66.1 del Reglament del IVA es detallen al capítol 3 dins de l'apartat dedicat a les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna.

2.Termini de registre del Llibre de determinades operacions intracomunitàries

Amb caràcter general s'han d'anotar en el termini de 7 dies des del moment d'inici de l'expedició o transport dels béns a què es refereixen.

Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, s'estableix a més un termini específic de remissió:

La informació de les operacions a registrar en aquest llibre, s'ha de remetre en un termini de quatre dies naturals, des del moment d'inici de l'expedició o transport, o en el seu cas, des del moment de la recepció dels béns a què es refereixen.

A efectes del còmput del termini d'aquests quatre o vuit dies naturals, s'exclouen els dissabtes, els diumenges i els declarats dies festius nacionals.