Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Concepte d'or d'inversió

Es consideren or d'inversió:

  1. Els lingots o làmines d'or de llei igual o superior a 995 mil·lèsimes i el pes de les quals s'ajusti al disposat en l'apartat novè de l'annex de la Llei del IVA.

  2. Les monedes d'or que reuneixin els següents requisits:

    1. Que siguin de llei igual o superior a 900 mil·lèsimes.

    2. Que hagin estat encunyades posteriorment a l'any 1800.

    3. Que siguin o hagin estat moneda de curs legal al seu país d'origen.

    4. Que siguin comercialitzades habitualment per un preu no superior en un 80 per cent al valor de mercat de l'or contingut en elles.

En tot cas s'entén que aquests requisits es compleixen respecte de les monedes d'or incloses en la relació que es publiqui al «Diari Oficial de la Unió Europea» abans de l'1 de desembre de cada any.Es considerarà que les esmentades monedes compleixen els requisits exigits per ser considerades or d'inversió durant l'any natural següent a aquell en què es publiqui o en els anys successius mentre no es modifiquin les publicades anteriorment.