Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

F) Operacions exemptes

1.Adquisicions intracomunitàries

Podem fer tres classificacions d'aquestes exempcions:

 1. Exempcions que tenen per finalitat equiparar les adquisicions intracomunitàries als altres fets imposables.En aquest sentit, estan exemptes les adquisicions intracomunitàries de béns el lliurament dels quals al territori d'aplicació de l'impost o importació hagués estat no subjecte o hagués estat exempt.

 2. Les adquisicions realitzades en una operació triangular.En aquest cas, l'adquisició està exempta quan es presentin els següents requisits:

  1. Que es realitzin per un empresari o professional que:

   • No estigui establert ni identificat a efectes del IVA al territori d'aplicació de l'impost, i

   • Que estigui identificat a efectes del IVA en un altre Estat membre de la Comunitat.

  2. Que s'efectuïn per a un lliurament subsegüent dels béns adquirits, realitzat a l'interior del territori d'aplicació de l'impost pel mateix adquirent.

  3. Que els béns adquirits s'expedeixin o transportin directament a partir d'un Estat membre diferent d'aquell en el qual es trobi identificat a efectes del IVA l'adquirent i amb destinació a la persona per a la qual s'efectuï el lliurament subsegüent.

  4. Que el destinatari del posterior lliurament sigui un empresari o professional o una persona jurídica que no actuï com a tal, a qui no els afecti la no-subjecció establerta per a les adquisicions intracomunitàries de béns i que tinguin atribuït un NIF-IVA subministrat per l'Administració espanyola.

 3. Les adquisicions intracomunitàries de béns respecte de les quals s'atribueixi a l'adquirent el dret a la devolució total de l'impost que s'hagués meritat per les mateixes pel procediment especial de devolució a no establerts.

2.Importacions

La Llei del IVA recull una sèrie d'operacions exemptes en relació amb l'entrada a l'interior del país, procedent de tercers països, de determinats béns com aquells el lliurament dels quals a l'interior estigués exempt de l'impost;béns personals per trasllat de residència habitual;béns personals per raó de matrimoni;béns d'escàs valor;béns en règim de viatgers;béns destinats a Organismes caritatius o filantròpics;béns amb finalitats de promoció comercial;productes de la pesca, etc.

Així mateix, per evitar la doble imposició es declara l'exempció en l'impost de les importacions de gas a través del sistema de distribució de gas natural o d'electricitat, de calor o de fred.

S'estructura l'ús del règim de dipòsit diferent del duaner per restringir l'exempció de les importacions de béns que es vinculin a l'esmentat règim a:

 • Béns objecte d'Impostos Especials en règim suspensiu.

 • Béns procedents del territori duaner de la Comunitat.

 • Béns assenyalats per la Directiva IVA (patates, olives, cacau, estany, coure, etc.).

 • Béns destinats a les botigues lliures d'impostos en ports i aeroports.

L'exempció s'estendrà també als serveis relacionats directament amb les importacions d'aquests béns.

Des d'1 de juliol de 2021, estaran exemptes les importacions de béns, quan l'Impost sobre el Valor Afegit s'hagi de declarar en virtut del règim especial aplicable a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis previst en el Títol IX, Capítol XI, Secció 4a de la Llei del IVA, i s'aporti a la Duana el número d'identificació individual assignat per a l'aplicació de l'esmentat règim especial.